โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมบอร์ดเกม (สมัครที่ครูศศิ)
ปีการศึกษา 1/2564
 
จำนวนทั้งหมด 32 คน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
เด็กชายฟีนิกซ์​ แรมซีย์ กริ๊กกส์
1/11
2
เด็กหญิงภาสินี ชำนาญศรี
1/11
3
เด็กหญิงศศิยฉัตร กมลลาศลักษณ์
1/11
4
เด็กชายกาญจนวัฒน์ ขนาบแก้ว
2/11
5
เด็กชายณัฐชนน มีจันทร์แก้ว
2/11
6
เด็กชายธนดล สุริวงค์
2/11
7
เด็กหญิงชนนิกานต์ โกละกะ
2/11
8
เด็กหญิงพิชามญชุ์ อุดมวิทยาไกร
2/11
9
เด็กหญิงภูษณิศา สุวรรณ
2/11
10
เด็กหญิงรณพร ชัยสกุล
2/11
11
เด็กหญิงสิรินดา เนยนม
2/11
12
เด็กหญิงอัฐภิญญา ทองก้านเหลือง
2/11
13
นางสาวประกายรัตน์ อินทรปถัม
4/8
14
นางสาวปณิธิ ทิมทับ
4/9
15
นางสาววรญา หมื่นไธสง
4/9
16
นายกัมปนาท พรหมจินดา
4/11
17
นางสาวสิริลักษณ์ เหมยากร
4/11
18
นายวีรภัทร กมลลาศลักษณ์
5/1
19
นายณกฤต อิ่มเอิบ
5/3
20
นายณัฐธน เสียงสุวรรณ
5/12
21
นางสาวกนกพิชญ์ อภิชล
5/12
22
นางสาวชลิตา เติมไพบูลย์
5/12
23
นายสุรวุฒิ สุวรรณมณี
6/4
24
นายชนะศักดิ์ อุ่นอก
6/4
25
นางสาวจิตราภา ชนะพล
6/4
26
นางสาวปุญญิสา กำลังการ
6/4
27
นางสาวปุญญิศา สุขแต้ม
6/4
28
นางสาวภัทรพร สังวรธรรม
6/4
29
นางสาวณัฐกฤตา ทองเผือก
6/4
30
นางสาวสุนิตชา จงจิตต์
6/4
31
นางสาวภัสสร วัฒนนุกูล
6/4
32
นางสาวกฤตพร ชุมจันทร์
6/4