โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมบอร์ดเกม
ปีการศึกษา 1/2562
 
จำนวนทั้งหมด 40 คน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
นางสาวกชพรรณ อุ่นพิชัย
4/1
2
นางสาวพิมพ์มาดา แสงสุวรรณ
4/1
3
นางสาวสุธาทิพย์ บุญสุวรรณ์
4/1
4
นางสาวปุญญิศา สุขแต้ม
4/4
5
นางสาวณัฐกฤตา ทองเผือก
4/4
6
นางสาวสุนิตชา จงจิตต์
4/4
7
นางสาวอัญชลีภรณ์ กัลพฤกษ์
4/6
8
นางสาวพัชรดา นิลทองสกุล
4/7
9
นางสาวสุวัจนี หงศ์พันธ์กุล
4/7
10
นายณัฐวุฒิ พูนวล
4/8
11
นางสาวกรภัทร์ รอดดำ
4/8
12
นางสาวมัญชุพร จันทร์แก้ว
4/8
13
นางสาวอภิญญา สิทธิศรี
4/8
14
นางสาวจุฑาทิพย์ วิเศษวุฒิสาร
4/9
15
นางสาววิไลลักษณ์ พรวัฒนาเจริญ
4/9
16
นางสาวสิริมนต์ สุขช่วง
4/9
17
นางสาวสิริภัสรา อุปการณ์
4/9
18
นางสาวธนพร อัคคีสุวรรณ
4/12
19
นางสาวศิริพร ทองศิริ
4/12
20
นางสาวณวรีย์ แซ่เฮ่า
5/7
21
นางสาวเบญจพร เครือสนิท
5/7
22
นางสาวแพรวา เจริญฤทธิ์
5/8
23
นางสาวจันจิรา ขุนทองจันทร์
5/8
24
นางสาวนิรัชพร เพ็ชร์ทอง
5/8
25
นางสาวแพงแพง สัมพุทธานนท์
5/8
26
นางสาวพัณวัสษา วงศ์เจริญ
6/2
27
นางสาวภัททิยา โชคราช
6/2
28
นางสาวโสภิดา ช่วยรอด
6/2
29
นางสาวอภิชญา หัวนะราษฎร์
6/2
30
นางสาวอันดามัน เที่ยงน่วม
6/2
31
นางสาวชนิกานต์ โรจนชีวะ
6/2
32
นางสาวปวีณนุช อุไรโรจน์
6/2
33
นางสาวกานต์ธิดา สุวรรณ์
6/3
34
นางสาวปวริศา นันทเกษตร
6/3
35
นางสาวธิดามาส สละ
6/3
36
นางสาวแพรพิไล เรืองจันทร์
6/3
37
นางสาววรัตน์ชวัล เกิดนิล
6/3
38
นางสาวโศภิตา ใสสะอาด
6/3
39
นายพิชญะ กรรมารางกูล
6/13
40
นายโธมัส ปภาวิน พีเพ่นฮาเก้น
6/13