โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมบอร์ดเกมอังกฤษ - ไทย (สมัครที่คุณครูศศิ ที่ 611)
ปีการศึกษา 1/2562
 
จำนวนทั้งหมด 40 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
32734
นางสาวกชพรรณ อุ่นพิชัย
4/1
2
32746
นางสาวพิมพ์มาดา แสงสุวรรณ
4/1
3
32749
นางสาวสุธาทิพย์ บุญสุวรรณ์
4/1
4
32912
นางสาวปุญญิศาสุขแต้ม
4/4
5
32951
นางสาวณัฐกฤตา ทองเผือก
4/4
6
32969
นางสาวสุนิตชา จงจิตต์
4/4
7
32753
นางสาวอัญชลีภรณ์ กัลพฤกษ์
4/6
8
32744
นางสาวพัชรดา นิลทองสกุล
4/7
9
32751
นางสาวสุวัจนี หงศ์พันธ์กุล
4/7
10
34944
นายณัฐวุฒิ พูนวล
4/8
11
32735
นางสาวกรภัทร์ รอดดำ
4/8
12
32747
นางสาวมัญชุพร จันทร์แก้ว
4/8
13
34953
นางสาวอภิญญา สิทธิศรี
4/8
14
34932
นางสาวจุฑาทิพย์ วิเศษวุฒิสาร
4/9
15
34941
นางสาววิไลลักษณ์ พรวัฒนาเจริญ
4/9
16
34943
นางสาวสิริมนต์ สุขช่วง
4/9
17
34952
นางสาวสิริภัสรา อุปการณ์
4/9
18
34898
นางสาวธนพร อัคคีสุวรรณ
4/12
19
34901
นางสาวศิริพร ทองศิริ
4/12
20
32432
นางสาวณวรีย์ แซ่เฮ่า
5/7
21
32439
นางสาวเบญจพร เครือสนิท
5/7
22
32358
นางสาวแพรวา เจริญฤทธิ์
5/8
23
32428
นางสาวจันจิรา ขุนทองจันทร์
5/8
24
32437
นางสาวนิรัชพร เพ็ชร์ทอง
5/8
25
34370
นางสาวแพงแพง สัมพุทธานนท์
5/8
26
31498
นางสาวพัณวัสษา วงศ์เจริญ
6/2
27
31665
นางสาวภัททิยา โชคราช
6/2
28
31671
นางสาวโสภิดา ช่วยรอด
6/2
29
31672
นางสาวอภิชญา หัวนะราษฎร์
6/2
30
31674
นางสาวอันดามัน เที่ยงน่วม
6/2
31
31688
นางสาวชนิกานต์ โรจนชีวะ
6/2
32
33740
นางสาวปวีณนุช อุไรโรจน์
6/2
33
31532
นางสาวกานต์ธิดา สุวรรณ์
6/3
34
31541
นางสาวปวริศา นันทเกษตร
6/3
35
31581
นางสาวธิดามาส สละ
6/3
36
31592
นางสาวแพรพิไล เรืองจันทร์
6/3
37
33749
นางสาวนัทธมน เกิดนิล
6/3
38
33752
นางสาวโศภิตา ใสสะอาด
6/3
39
31386
นายพิชญะ กรรมารางกูล
6/13
40
31794
นายโธมัส ปภาวิน พีเพ่นฮาเก้น
6/13