โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมLearning English Through Songs
ปีการศึกษา 1/2562
 
จำนวนทั้งหมด 15 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
32817
นางสาวปวริศา ชูลีธรรม
4/5
2
32956
นางสาวณิวัฒนา ศิริวัง
4/5
3
32971
นางสาวอาทิตตยา ลิ้มสุวรรณ
4/5
4
34979
นางสาวเบนาซีร์ คาน
4/5
5
34980
นางสาวปิยธิดา ยังมณี
4/5
6
34981
นางสาวพิชญ์สินี นิลอรุณ
4/5
7
34982
นางสาวมาริษา ผิวสลับ
4/5
8
34985
นางสาวสุพิชญา ประชุม
4/5
9
35010
นางสาวนันทภัทร สองแก้ว
4/5
10
34970
นางสาวอาทิตยา จันทร์เทพ
4/6
11
34917
นายอนุรักษ์ หนูน้อย
4/10
12
32738
นางสาวนภสร เป็นสุข
4/10
13
34921
นางสาวดวงพร ดอนทราย
4/10
14
34958
นางสาวเชษฐ์สุดา พราหมนก
4/10
15
32187
นายปฏิมากร ศรีบัวรอด
5/3