โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมสภานักเรียน
ปีการศึกษา 2/2561
 
จำนวนทั้งหมด 37 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
31659
นางสาวธันย์ชนก ทั่วนาพญา
5/2
2
31535
นางสาวญาดา รัศมีพงศ์
5/3
3
31504
นางสาวสายสวรรค์ ชัยสวัสดิ์
5/4
4
31781
นางสาวลัลน์ลลิต ศรีรัตนกุล
5/4
5
33759
นางสาวชีวาภร วิชัยดิษฐ
5/4
6
33760
นางสาวโชติกา สังข์ชุม
5/4
7
33763
นางสาวรุจิรดา รุจนกุล
5/4
8
31765
นางสาวคีรภัสสร เลื่อนนาวา
5/8
9
31771
นางสาวณิชารีย์ เพชรรอด
5/8
10
31778
นางสาวพิมพ์ลพัช กรดมี
5/8
11
31823
นางสาวอภิชญา เกิดชูกุล
5/8
12
33818
นายอัครพงศ์ ไขศิลป์
5/9
13
33821
นางสาวกล้วยไม้ สุวรรณพร
5/9
14
31754
นายพิษณุพงษ์ กรศรี
5/10
15
31710
นายทรงสิจ สินนุรักษ์
5/11
16
31795
นายบรรณวิชญ์ พรหมมนตรี
5/12
17
31811
นางสาวชนัญชิดา สร้อยสนธิ์
5/12
18
30804
นายชินพัฒน์ เพ็งคง
6/3
19
30806
นายธนวัฒน์ นาคขวัญ
6/3
20
30971
นายอธิ จูเจริญ
6/3
21
30950
นางสาวสุพิชญา สงสุวรรณ
6/3
22
31033
นางสาวปภาวี ชัยวัฒนพงษ์
6/3
23
33184
นางสาวรินลิณี บัวศรี
6/3
24
31125
นางสาววิลาสินี ตรียุทธ
6/4
25
30751
นางสาวมนรดา สุวรรณ
6/7
26
31150
นายเลิศชาย จิตสงค์
6/9
27
33114
นางสาวกานติศา วัชรินทร์พร
6/9
28
30814
นางสาวกนกทิพย์ คำเงิน
6/10
29
30819
นางสาวชญานี รจิตานนท์
6/10
30
31167
นางสาวปิยะสิริ แก้วนุ่น
6/10
31
33096
นางสาวฐาปณี สุวรรณโณ
6/10
32
33098
นางสาวทินมณี เชาว์เจริญ
6/10
33
33102
นางสาววศินี แก้วชำนาญ
6/10
34
33103
นางสาวศศิธร ราชคง
6/10
35
33104
นางสาวศุภนุช วิชัยดิษฐ
6/10
36
30752
นางสาวมัทวัน คำสถิตย์
6/12
37
30756
นางสาวศุภิสรา แป้นเจริญ
6/12