โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมสภานักเรียน
ปีการศึกษา 1/2564
 
จำนวนทั้งหมด 58 คน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
นายปวริศร์ เมืองระรื่น
5/1
2
นายวชิรวิทย์ เพชรสงค์
5/1
3
นายศิลาคุปต์ เนาว์สูงเนิน
5/1
4
นางสาวปาลิตา ทรัพย์อภิสิทธิ์
5/1
5
นางสาวกมลาภรณ์ ประศาสน์กุล
5/1
6
นางสาวธนภรณ์ อ่างทอง
5/1
7
นางสาวธนสร ชูศรี
5/1
8
นางสาวนิจวิภา พรหมศักดิ์
5/1
9
นางสาวนุสสะรี จำปี
5/1
10
นางสาวพิชญ์สินี ทองแหลม
5/1
11
นางสาวกิรณา คงสุทธิ์
5/1
12
นางสาวจีรภัสสร เรืองโรจน์
5/1
13
นางสาวปภาวรินท์ ถาพร
5/1
14
นางสาวลภัสรดา พัฒนรักษ์
5/1
15
นางสาวสินิดทรา หมัดสดาย
5/1
16
นางสาวหทัยภัทร ฤทธิเพชร
5/1
17
นายสุวรัตน์ จิตราภิรมย์
5/2
18
นายโพธิเศรษฐ์ ศรีพรหมแดง
5/2
19
นางสาวอลีนา เผือกสวัสดิ์
5/2
20
นายธัญชนก แก้วกัน
5/4
21
นางสาวกัญญ์วรา ทองชะอม
5/4
22
นางสาวภัทรวดี รักเเดง
5/4
23
นางสาวพีรดา อินทร์แก้ว
5/4
24
นางสาวบัณฑิตา ธรรมภัทรกุล
5/4
25
นางสาวจิตติมา งามสิงห์
5/6
26
นางสาวสมิตา สาริบุตร
5/8
27
นางสาวกานต์ธิดา ทองนวล
5/8
28
นางสาวชญานิศา ทองคลอด
5/8
29
นางสาวประกายดาว เมืองขาว
5/8
30
นางสาวนภัส มุขเงิน
5/8
31
นายกฤดิธัช เกื้อสกุล
5/9
32
นางสาวศศิประภา ศรีฟ้า
5/9
33
นางสาวสรียาวรรณ คงเเก้ว
5/9
34
นายภีม เรืองศรี
5/10
35
นายภูริพัฒน์ วงศ์สุวภาพ
5/10
36
นางสาววรรณรตี บุญทอง
5/10
37
นางสาวธนัญญรัฏฐ์ เทียมแก้ว
5/10
38
นางสาวปริสา นนทศักดิ์
5/10
39
นางสาวพรไพลิน แซ่เตียว
5/12
40
นางสาวณัฐธิดา อรัญภาค
5/12
41
นางสาวอรวรา สวัสดิ์อุบล
5/12
42
นางสาวชนากานต์ อินทเจียด
5/12
43
นางสาวคณิศร ว่องทะเล
6/2
44
นายบวรณัชญ์ วิทยานุศักดิ์
6/4
45
นายนาธาร โซ่โดบ
6/4
46
นายศักดิ์ดา ขุนพิบูลย์
6/4
47
นางสาวอุบลรัตน์ ธรรมบำรุง
6/4
48
นายภัทรภณ คงรอด
6/5
49
นางสาวกชกร จินตนชูติกร
6/5
50
นางสาวปาลิตา ภู่ศิริ
6/5
51
นายธีระเทพ รัตนมณเฑียรชัย
6/6
52
นางสาววนัสนัน สุมาตรา
6/6
53
นางสาววิมลสิริ วัตถุ
6/7
54
นายณัฐวุฒิ พูนวล
6/8
55
นางสาวกรภัทร์ รอดดำ
6/8
56
นางสาววิสสุตา โอทอง
6/8
57
นางสาวพลอยชมพู กุลวิเศษ
6/8
58
นางสาวณิชากร พรหมพงษ์
6/12