โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมสภานักเรียน
ปีการศึกษา 1/2562
 
จำนวนทั้งหมด 28 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
32093
นายภควัฒน์ ฉิมบุตร
5/1
2
33215
นายธนวัฒน์ ตุ้มทอง
5/1
3
32307
นายเสริมพงษ์ สุทธินุ่น
5/2
4
32292
นางสาววาสินี บุณนวล
5/2
5
32308
นางสาวกัญญ์วรา นันทวโนทยาน
5/2
6
32311
นางสาวจิณณพัต นราวิวรรธน์กุล
5/2
7
32315
นางสาวณัฐณิชา จันทบูรณ์
5/2
8
32321
นางสาวพรหมพร สุขขุน
5/2
9
34297
นางสาวพิชญากมล ใจเอื้อ
5/2
10
32118
นางสาวสถิตาภรณ์ ดำพริก
5/3
11
32203
นางสาวชลิดา รัตนรัตน์
5/3
12
34312
นางสาวจริยาภรณ์ ครุฑปักษี
5/3
13
34314
นางสาวพัชรินี พิชัยยุทธิ์
5/3
14
32153
นางสาวณัฐนิดา เย็นแจ่ม
5/4
15
32402
นางสาววาสิตา บุญนวล
5/4
16
34329
นางสาวเนรมิต ตั้งประสิทธิ์
5/4
17
32156
นางสาวธวัลรัตน์ โต๊ะแอ
5/6
18
34348
นางสาวธัญชนก ชูพยันต์
5/6
19
32022
นางสาวปนัสญา เหมทานนท์
5/7
20
32023
นางสาวปัณฑิตา บรรณาลังค์
5/7
21
32285
นางสาวธนัญญา จันทร์ประดิษฐ์
5/7
22
31659
นางสาวธันย์ชนก ทั่วนาพญา
6/2
23
31535
นางสาวญาดา รัศมีพงศ์
6/3
24
31504
นางสาวสายสวรรค์ ชัยสวัสดิ์
6/4
25
33821
นางสาวกล้วยไม้ สุวรรณพร
6/9
26
31754
นายพิษณุพงษ์ กรศรี
6/10
27
31795
นายบรรณวิชญ์ พรหมมนตรี
6/12
28
31751
นายธนธรณ์ ช่วยศรีสวัสดิ์
6/13