โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมการบิน
ปีการศึกษา 2/2561
 
จำนวนทั้งหมด 8 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
31759
นายสรรค์ธกรณ์ วงศ์ศิริภา
5/4
2
31476
นายระพี ไผ่เฉลิม
5/8
3
33799
นายธนบัตร เสนาสวัสดิ์
5/8
4
30903
นางสาวพนิตพร ปานอินทร์
6/2
5
31032
นางสาวปฐมาภรณ์ นิภัสตรา
6/2
6
33192
นางสาวธิดารัตน์ วิโรจน์
6/2
7
30779
นางสาวกอบัว นวลจริง
6/8
8
30788
นางสาวณิชากร ทรัพย์ไพบูลย์
6/8