โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมการบิน
ปีการศึกษา 1/2564
 
จำนวนทั้งหมด 10 คน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
นางสาวมนสิชา พนมสัย
4/6
2
นางสาวดวงกมล ประมุท
5/2
3
นายเบญจมินทร์ ไกรทอง
5/3
4
นางสาวนันฑิตา สุราราษฎร์
5/3
5
นางสาวพรรณวดี เพชระ
5/3
6
นายกันตินันท์ เพ็ญมงคล
5/4
7
นางสาวศุภานันท์ ทองศรี
5/4
8
นายแสงชัย ทวีศิลป์
5/5
9
นายอมรเทพ เจริญมี
5/5
10
นางสาวนันท์นภัส ชูศรี
6/4