โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมการบิน
ปีการศึกษา 1/2562
 
จำนวนทั้งหมด 12 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
32265
นางสาวอัญญ์วรา ใจรังษี
5/1
2
34293
นางสาวธัญรดา เขียวแดง
5/1
3
34295
นางสาววรินธร เนตรกระจ่าง
5/1
4
32070
นางสาวพรหมพร สิทธิวงศ์
5/3
5
32199
นางสาวจิณณพัต ก้าวศิริรัตน์
5/3
6
32260
นางสาวศดานันท์ แสงอ่อน
5/3
7
32389
นางสาวธนาภา ล่าดี้
5/3
8
32607
นางสาวมณธิดา ทองเทพ
5/3
9
34316
นางสาวศิริภัสสร จิตต์สะอาด
5/3
10
34318
นางสาวอนันตญา หวังสร้างสกุล
5/3
11
33799
นายธนบัตร เสนาสวัสดิ์
6/8
12
33219
นางสาวภัทรวดี มีเพียร
6/9