โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมCross Word
ปีการศึกษา 2/2561
 
จำนวนทั้งหมด 36 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
32408
นายกาจภณ เพชรคลังสวน
4/5
2
34352
นายเด่นภูมิ ฆ้องส่งเสียง
4/7
3
34366
นางสาวฉัตรวรดา ซุ้นสุวรรณ
4/8
4
32318
นางสาวธมลวรรณ พรหมแห
4/10
5
34399
นางสาวเจสซิคา แมคแดนเนล
4/10
6
34404
นางสาวปาริฉัตร นกขุ้ม
4/10
7
34405
นางสาวไผ่หลิว จิ้วสกุล
4/10
8
34406
นางสาวภัทธิรา เสาร์ชัย
4/10
9
31408
นางสาวเพ็ญพิชชา พรหมรักษ์
5/6
10
31441
นางสาวจิณณกานต์ ช่างสาน
5/6
11
31461
นางสาวสุภาวิณี ขาวเขียว
5/6
12
31502
นางสาวศศิวิมล สนธิช่วย
5/6
13
31694
นางสาวพิชญ์สินี ธรรมแก้ว
5/6
14
31698
นางสาวภัทรวรรณ โมลี
5/6
15
31722
นางสาวกรกนก หนูสุข
5/6
16
31732
นางสาวธนภรณ์ วงศ์พิพันธ์
5/6
17
31533
นางสาวญดาวรรณ เรืองแพ
5/9
18
31546
นางสาววิชุดา จันทร์ทอง
5/9
19
33826
นางสาวส.สริยา ทิพยธรรม
5/9
20
31401
นางสาวทิพานัน พัฒนสิงห์
5/10
21
31668
นางสาววัชจริณ กระสินธุ์
5/10
22
31721
นางสาวกมลเนตร ปัญญาวุฒิธรรม
5/10
23
31727
นางสาวช่อผกา คงคช
5/10
24
33836
นางสาวชุติณทรีย์ เย็นบ้านควน
5/10
25
33837
นางสาวฐิติภัทร สมบัติแก้ว
5/10
26
33838
นางสาวณัฐวรีย์ เทศพิทักษ์
5/10
27
33839
นางสาวนิตยาดา สันธากร
5/10
28
33842
นางสาวสุภารัตน์ พุฒทอง
5/10
29
30859
นางสาวมนัสวี สกุลปีบ
6/2
30
31030
นางสาวนภัสสร ภู่พูลทรัพย์
6/2
31
33193
นางสาวพิชญ์นาถ ช่วยดำ
6/2
32
33210
นางสาวเอมมิกา ฤทธิกุล
6/2
33
33150
นางสาวบัณฑิตา กิมเสาว์
6/6
34
33157
นางสาวศิริวิมล บุตรศรี
6/6
35
33158
นางสาวสิรามล เผืองคง
6/6
36
33160
นางสาวอรินทร์ญา กตัญญู
6/6