โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมเยาวชนคนรักประวัติศาสตร์
ปีการศึกษา 2/2561
 
จำนวนทั้งหมด 29 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
32766
เด็กหญิงกีรติกร ช่วยชนะ
3/7
2
32778
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส เจริญมาก
3/7
3
32782
เด็กหญิงศุพภร เกตุแก้ว
3/7
4
32783
เด็กหญิงสมิตนันท์ สุธาประดิษฐ์
3/7
5
32784
เด็กหญิงแสงรพี เพชรรัตน์
3/7
6
32785
เด็กหญิงพรหมพร พรหมจรรย์
3/7
7
30809
นายปฐมพงษ์ หนูไกรหงษ์
6/2
8
30852
นางสาวธัญพิชชา ปลื้มปิยธรรม
6/2
9
30893
นางสาวทิตยา รักหวาน
6/2
10
30904
นางสาวพิมพ์วรา สถิตย์กุลสิริ
6/2
11
30973
นางสาวกนกร ไทยสงเคราะห์
6/2
12
31074
นางสาวนันทฉัตร สทานสัตย์
6/2
13
33189
นางสาวกันติชา สาริพัฒน์
6/2
14
33196
นางสาวรุ่งฟ้า เนตรรุ่ง
6/2
15
33209
นางสาวอิสราภรณ์ ชาโลมนิรันดร์
6/2
16
30869
นายณัฐพงษ์ ไก่แก้ว
6/3
17
30952
นางสาวอักษร ดิษดำ
6/3
18
30974
นางสาวจณิสตา อินทชาติ
6/3
19
31035
นางสาวปิยะเกตุ เวชวัฒน์
6/3
20
31363
นางสาววิลาสินี สะอาด
6/3
21
32484
นางสาวเนฐิกานต์ ปานจินดา
6/3
22
31154
นายสหฤทธิ์ รวยรื่น
6/4
23
33169
นายนิล ศรีสวัสดิ์
6/4
24
33170
นายพีระพงษ์ น้อยชาตรี
6/4
25
33118
นายกิตติศักดิ์ คงสังข์
6/8
26
30884
นางสาวกีรติ นิ่มนวล
6/8
27
30892
นางสาวณัฐณิชา ชิตร
6/8
28
30898
นางสาวนภัสวรรณ ดีแก้ว
6/8
29
33124
นางสาวธมลวรรณ อาวุธ
6/8