โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมเยาวชนคนรักประวัติศาสตร์
ปีการศึกษา 1/2564
 
จำนวนทั้งหมด 29 คน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
นางสาวปิยณัฐ เจริญพร
4/2
2
นางสาวหทัยกานต์ ประเวระไพ
4/2
3
นายภัครภูมิ รอดพันธ์ชู
4/5
4
นายไชยพศ มิตรรัก
5/3
5
นายสถาพร ชำนาญเวช
5/3
6
นายสรวิชญ์ พงศ์วสา
5/3
7
นายมูฮัยมิน หะมะ
5/3
8
นายคณิน ปานยืน
5/3
9
นายสุริเยศ พัฒนาประดิษฐ์
5/3
10
นายอติวิชญ์ ตันติพิสิทธิ์
5/3
11
นายณัฐวุฒิ หีตเพ็ง
5/3
12
นางสาวธีรนุช ศรีสุข
5/4
13
นางสาวศิริวรรญรัตน์ ไฝ่ฝัน
5/5
14
นางสาวกนกวรรณ ชัยชนะ
5/5
15
นางสาวจิรภัทร์ ปลอดภัย
5/5
16
นางสาวสลิลทิพย์ ช่วยชัย
5/6
17
นางสาววรรณพร อาภาสกุล
5/6
18
นายปุณยวัจน์ รักษาเพชร
5/10
19
นายนนทพัทธ์ วัฒนะประดิษฐ
5/12
20
นายสัณหณัฐ สุขมงคล
5/12
21
นางสาวนันท์นภัส เต่งใหญ่
6/6
22
นางสาวพิมพ์ลภัส เจริญมาก
6/6
23
นางสาวกนกกร ทับห้าง
6/6
24
นางสาวธวัลรัตน์ แซ่บ่าง
6/6
25
นางสาวปาริฉัตร สอนประสม
6/6
26
นางสาวกัญญารัตน์ ทับทิมหิน
6/6
27
นางสาวดารีมี่ สาและ
6/6
28
นางสาวสุพิชญา เชาวะเจริญ
6/6
29
นางสาวพาทินธิดา อภิรัชนีกร
6/6