โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมเยาวชนคนรักประวัติศาสตร์
ปีการศึกษา 1/2562
 
จำนวนทั้งหมด 35 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
32940
นายพิพัฒน์ภูมิ ขุนทิพย์กรรณ
4/3
2
32899
นายศุภณัฐ ภักดีพรหม
4/4
3
32935
นายนวพล โกละกะ
4/4
4
34993
นายสราวิชญ์ ศิริกัณฑ์
4/4
5
32845
นายภูวเนศวร์ บุญเลิศ
4/7
6
32654
นายธนภัทร เย็นแจ่ม
4/9
7
32031
นางสาวสมิตา อินถา
5/3
8
32166
นางสาวปกิตตา ชูประเสริฐ
5/3
9
32009
นางสาวกษมาภรณ์ เรนทร
5/4
10
32010
นางสาวกันติชา คล้ายฉิม
5/4
11
32154
นางสาวณัฐฤดี วุฒิจันทร์
5/4
12
32241
นางสาวกนกวรรณ ชื่อจริง
5/4
13
34332
นางสาววาทิณี พาลเสือ
5/4
14
32019
นางสาวณภัทร บัณฑิตชน
5/5
15
32152
นางสาวฐานิดา ไกรชู
5/5
16
32173
นางสาวอริสรา ปัญญาทิพย์
5/5
17
32149
นางสาวชนิกานต์ ยุติธรรม
5/6
18
32172
นางสาวอรลิน สกุลวานิชย์
5/6
19
32033
นางสาวอติกานต์ สุวรรณโชโต
5/8
20
31585
นางสาวปวิชญา ศรีภักดี
6/1
21
31628
นางสาวบัณฑิตา นุ่นกุล
6/1
22
31957
นายสหชาติ ชูหวาน
6/3
23
31529
นางสาวกนกอร ใจสะอาด
6/3
24
31536
นางสาวณัฐชานนท์ ธีรกุล
6/3
25
31547
นางสาวศุภกานต์ อินทนนท์
6/3
26
31580
นางสาวณัฐณิชา พัฒนสิงห์
6/3
27
31597
นางสาวอุษณิษา เจริญภักดี
6/3
28
31621
นางสาวชลิตา คงบัว
6/3
29
31624
นางสาวณัฐณิชา บุญล้ำ
6/3
30
31625
นางสาวณัฐนันท์ ทองไชย
6/3
31
31626
นางสาวณิชาภา ปรีชาพณิชยกุล
6/3
32
31627
นางสาวธันยธรณ์ เพ็ชรจำรัส
6/3
33
31696
นางสาวแพรพิไล ละม้าย
6/3
34
31618
นางสาวกันตพิชญ์ ทองนุ้ย
6/4
35
33722
นางสาวธมนวรรณ สมเอียด
6/4