โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปีการศึกษา 2/2561
 
จำนวนทั้งหมด 23 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
32101
นางสาวกชมน อภิชนาพงศ์
4/7
2
32111
นางสาวปารณีย์ ลลิตรุ่งโรจน์
4/7
3
32113
นางสาวพัชฎาภรณ์ กมลดี
4/7
4
32151
นางสาวชยาพร ทองวิเศษ
4/7
5
32110
นางสาวบัณฑิตา ช่วยสุวรรณ
4/9
6
32072
นางสาวพิมลมาศ รัตนไพบูลย์
4/9
7
32324
นางสาวสาวิตรี มีสิทธิ์
4/9
8
34384
นางสาวนฤมล บัวคำ
4/9
9
30887
นางสาวจุฑามาศ ช่วยนคร
6/1
10
30895
นางสาวธนธรณ์ รักษ์รอด
6/1
11
30931
นางสาวจิรัชยา จุนเด็น
6/1
12
30944
นางสาวเลอมาพร อุบลสถิตย์
6/1
13
31076
นางสาวพิยดา เพชรประสิทธิ์
6/1
14
31082
นางสาวศิริกมล โสธารัตน์
6/1
15
31084
นางสาวศุภิสรา เพชรรัตน์
6/1
16
31104
นางสาวจาณิตา เกลี้ยงทอง
6/1
17
33202
นางสาวญาณิศา หนูสุวรรณ
6/1
18
33204
นางสาวพนิดา ศรีวรกุล
6/1
19
33205
นางสาววนิชยา ศรีวิไล
6/1
20
33207
นางสาวปุณยนุช ชำนาญฤทธิ์
6/1
21
30929
นางสาวกิริณี นิลเอก
6/3
22
30949
นางสาวสุธาสินี ลี้สงวน
6/3
23
33133
นางสาวปรัชญาภรณ์ ไชยมาตย์
6/7