โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมโครงงานคณิตศาสตร์
ปีการศึกษา 2/2561
 
จำนวนทั้งหมด 5 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
33595
เด็กชายชัชศรัณย์ หล้าแหล่ง
2/9
2
33608
เด็กหญิงกมลรส เอี่ยมสะอาด
2/9
3
33612
เด็กหญิงณัฐกฤตา เพ็งหอม
2/9
4
33613
เด็กหญิงณัฐนันท์ รัตนลือรุ่งโรจน์
2/9
5
33623
เด็กหญิงพิมพ์พจี ทึ่งสุทธิกานต์
2/9