โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมคลินิกคณิตศาสตร์ ม.4
ปีการศึกษา 1/2564
 
จำนวนทั้งหมด 8 คน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
นายชนัฐพล ยศเมฆ
4/1
2
นางสาวปุญญิสา สุขศรี
4/7
3
นางสาวภารดี เสืออินโท
4/8
4
นางสาวพิมเกตุ เรืองศรี
4/9
5
นางสาวภัทร์ธิดา วิเศษวงษา
4/9
6
นางสาวนันท์นภัส สมบูรณ์ดี
4/10
7
นางสาวศศิ เมืองเขียว
4/10
8
นายณัฏฐพล ขุนหลัด
4/11