โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมติวคณิต ม.6
ปีการศึกษา 1/2564
 
จำนวนทั้งหมด 12 คน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
นายกฤติน ศิริรัตน์ยาภรณ์
6/2
2
นายสิงหเทพ อ่อนคง
6/5
3
นางสาวเพชรอุษา เพ็ชรคง
6/6
4
นางสาวคณัสนันท์ ไข่บุญนาค
6/6
5
นางสาวฐิตาภา เกศดายุรัตน์
6/7
6
นางสาวกัญญาณัฐ เสวกวัง
6/7
7
นางสาวดวงกมล ตาลประสิทธิ์
6/7
8
นางสาวปุณยนุช หนูสุข
6/7
9
นายภีมวัฒน์ ศรีทองกุล
6/11
10
นายรัชชานนท์ เนตรรุ่ง
6/11
11
นางสาวกาญจนา ทองมุสิทธิ์
6/12
12
นางสาวธัญญาลักษณ์ ธรฤทธิ์
6/12