โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมโครงงานคณิตศาสตร์ ม.ปลาย
ปีการศึกษา 1/2564
 
จำนวนทั้งหมด 3 คน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
นางสาวณัฎฐาพร สุขแสง
4/7
2
นางสาวพิชญาภัค มณเฑียรสุภา
4/7
3
นางสาวอนันตญา ฉิมภักดี
4/7