โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ต้น
ปีการศึกษา 1/2564
 
จำนวนทั้งหมด 36 คน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
เด็กชายธรรมนรนทร์ น้อยนรินทร์
1/1
2
เด็กชายภูมิพัฒน์ จันทร์ปราง
1/1
3
เด็กชายจิรภัทร อินทร์แก้ว
1/2
4
เด็กชายณัฏฐากร หนูแก้ว
1/2
5
เด็กชายณัฐพงศ์ จันประดิษฐ์
1/2
6
เด็กชายณฐดนย์ เพชรบ้านนา
1/3
7
เด็กหญิงภัททิยา บุญเชิญ
1/3
8
เด็กชายพุฒิสรรค์ โชติพันธวานนท์
1/4
9
เด็กชายรัชฐะพร ศรีสุข
1/4
10
เด็กหญิงฑิฆัมพร เรืองแท้
1/4
11
เด็กหญิงณัฐณิชา ฤทธิวงศ์
1/4
12
เด็กหญิงวริญากร ประสิทธิมาตา
1/4
13
เด็กหญิงศุณิสา ขมัน
1/4
14
เด็กหญิงปุณยนุช ไชยชำนิ
1/5
15
เด็กหญิงอาภัสรา สทานสัตย์
1/5
16
เด็กชายสิทธิ์ สุขุมทอง
1/6
17
เด็กหญิงมนัสนันท์ จันทร์สมมิตร
1/9
18
เด็กชายณัฐวัฒน์ ช่วยเกิด
1/11
19
เด็กชายรัฐพร นครไชย
1/11
20
เด็กชายก้องภพ อินทโลหิต
1/12
21
เด็กชายทีปกร สุขสวัสดิ์
1/12
22
เด็กชายประกาศิต ทองตำลึง
1/12
23
เด็กชายภูริวัฒน์ ไกรนรา
1/12
24
เด็กหญิงอิกขณา ฤทธิ์โรจนกุล
1/12
25
เด็กชายธนชาติ ศรีสวัสดิ์
2/1
26
เด็กชายสรรค์ภพ ไกรสิทธิ์
2/1
27
เด็กชายศิวัช วัฒนพงษ์
2/2
28
เด็กหญิงวลัยพรรณ เกิดสุข
2/2
29
เด็กชายนิติธร พัฒน์น้ำรอบ
2/4
30
เด็กชายจักรพงษ์ โพธาภินันท์
2/7
31
เด็กชายพนธกร สุนทรปิยะพันธ์
2/7
32
เด็กหญิงอติกานต์ ออมสินสมบูรณ์
2/10
33
เด็กชายถิรวัฒน์ กล่ำเกลื่อน
3/3
34
เด็กชายจิตติพัฒน์ นิลวดี
3/5
35
เด็กชายณภัทร สุรินทร์วงศ์
3/5
36
เด็กชายปริญญา ใหญ่ยิ่ง
3/5