โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
ปีการศึกษา 2/2561
 
จำนวนทั้งหมด 1 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
34121
เด็กชายธนกฤต พวงทิพย์
1/7