โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
ปีการศึกษา 1/2564
 
จำนวนทั้งหมด 25 คน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
เด็กหญิงกัญญาพัชร แป๊ะอุ้ย
1/1
2
เด็กหญิงกัญญ์จิรา อ๋องสกุล
1/2
3
เด็กชายวิธวินท์ สงวนมิตร
1/3
4
เด็กหญิงอรดา รักษายศ
1/4
5
เด็กหญิงปัณฑิตา ทิพย์เขต
1/7
6
เด็กหญิงปณาลี หีตช่วย
1/8
7
เด็กหญิงศุภิสรา ภู่ทอง
1/9
8
เด็กชายนันทภพ รุ่งเรือง
1/11
9
เด็กหญิงชญานิศ ทองให้
1/11
10
เด็กชายปองคุณ ศรีสมทรัพย์
1/12
11
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ดำสุวรรณ
1/12
12
เด็กหญิงชวลักษณ์ จารุทัศน์
1/12
13
เด็กหญิงปาณิสรา ดำใหม่
1/12
14
เด็กหญิงจิรัชญา จิรธรรมกูล
3/3
15
เด็กหญิงชนิตสิรี ฐิติปัญญาดิลก
3/3
16
เด็กหญิงณิชกานต์ พันชาติ
3/3
17
เด็กหญิงศศิภา รักเมือง
3/3
18
เด็กหญิงฉัตรชนก ศิริวัง
3/5
19
เด็กหญิงมนัญชยา ปุญนุวงศ์
3/5
20
เด็กหญิงกานต์พิชชา ณ วาโย
3/10
21
เด็กหญิงพลอยไพลิน แก้วกระจก
3/10
22
เด็กหญิงศุภสุตา เรืองศรี
3/10
23
เด็กหญิงกัญญาณัฐ คำเงิน
3/11
24
เด็กหญิงณัฐนรี ใจห้าว
3/11
25
เด็กหญิงสุทัตตา พุทธิพงษ์
3/11