โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
ปีการศึกษา 1/2562
 
จำนวนทั้งหมด 10 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
34579
เด็กชายปัณณธร เลิศผดุงพงษ์
1/7
2
34588
เด็กหญิงกชภัส นุกูลเตชะศิริ
1/7
3
34590
เด็กหญิงจีรณัฐ คงทรัพย์
1/7
4
34591
เด็กหญิงชนัญชิดา บุญคง
1/7
5
34593
เด็กหญิงฐาปณีย์ ประดับ
1/7
6
34596
เด็กหญิงดวงกมล ชื่นชม
1/7
7
34597
เด็กหญิงธัญชนก บุษบรรณ
1/7
8
34598
เด็กหญิงเนตรนัดดา ศรีนวลขาว
1/7
9
34559
เด็กหญิงนันชมน อนุกูล
1/8
10
34572
เด็กหญิงเอญดา กุลไพจิตร
1/8