โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมงานศิลป์จากกระดาษ
ปีการศึกษา 1/2564
 
จำนวนทั้งหมด 25 คน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
เด็กหญิงเกตุชญา บุญทัน
1/3
2
เด็กหญิงภูษิตา ชูศรี
1/3
3
เด็กหญิงญาณิศา เสวกวัง
1/4
4
เด็กหญิงธัญกัญจน์ พิมพะนิตย์
1/5
5
เด็กหญิงลลิตา อินแก้ว
1/5
6
เด็กหญิงธนะพินท์ คงทอง
1/6
7
เด็กหญิงชวิศา สิริพชรภาส
1/11
8
เด็กชายไพสิฐ เพชรแสง
2/2
9
เด็กชายกฤษกร ภูริพัฒนาวงษ์
2/3
10
เด็กหญิงเกวลี วิชัยดิษฐ
2/6
11
เด็กหญิงธันย์ชนก พรมมล
2/6
12
เด็กชายทินภัทร บัวแย้ม
2/11
13
เด็กชายธนกรณ์ บุญมาก
2/11
14
เด็กหญิงปวริศา โคตชเวช
3/1
15
เด็กหญิงสิริวรฎา จิตบำรุง
3/1
16
เด็กหญิงเขมรุจิ ปราญชลีสกุล
3/6
17
เด็กหญิงชญาดา กลางณรงค์
3/6
18
เด็กหญิงชวิศา แจ่มจรัส
3/6
19
เด็กหญิงณัฐญาดา รอดเจริญ
3/6
20
เด็กหญิงน้ำทิพย์ ขวัญเรือน
3/6
21
เด็กหญิงปณิตา พูนช่วย
3/6
22
เด็กหญิงพัณณิตา ทวีรัตน์
3/6
23
เด็กหญิงประภาดา อุ่นแท่น
3/8
24
เด็กหญิงพนัชกร แสนพลชัยสิทธิ์
3/8
25
เด็กหญิงวิสสุตา ธรรมบำรุง
3/8