โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปีการศึกษา 2/2561
 
จำนวนทั้งหมด 17 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
33567
เด็กหญิงกนกพิชญ์ อภิชล
2/8
2
33570
เด็กหญิงกิรณา คงสุทธิ์
2/8
3
33572
เด็กหญิงชนนพรรษา วัจนเทพินทร์
2/8
4
33576
เด็กหญิงธนัญญรัฏฐ์ เทียมแก้ว
2/8
5
33582
เด็กหญิงพิชญาภัค หวามา
2/8
6
33586
เด็กหญิงภิญญาภรณ์ ศรีสุข
2/8
7
33588
เด็กหญิงลภัสรดา พัฒนรักษ์
2/8
8
33589
เด็กหญิงศศิกาญจน์ แก่นจันทร์
2/8
9
33592
เด็กหญิงสินิดทรา หมัดสดาย
2/8
10
33596
เด็กชายชินะชัย กลิ่นหอม
2/9
11
33599
เด็กชายณัชธนกฤต ตันธนกุล
2/9
12
33602
เด็กชายปัณณธร ดำรงวุฒิ
2/9
13
33605
เด็กชายวริทธิ์ จันทร์นวล
2/9
14
33607
เด็กชายอภิสรณ์ ชูนวลศรี
2/9
15
33276
เด็กหญิงวรรณรตี บุญทอง
2/9
16
33617
เด็กหญิงบุญยนุช ลั่วสกุล
2/9
17
33620
เด็กหญิงประภาดา ลิกขไชย
2/9