โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมหมากกระดาน
ปีการศึกษา 2/2561
 
จำนวนทั้งหมด 36 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
34157
เด็กชายณภัทร คำเนตร
1/8
2
34159
เด็กชายเดชาธร ศิลาดี
1/8
3
34160
เด็กชายนิธิภัทร บุญญานุพงศ์
1/8
4
33636
เด็กชายนิติภูมิ ศักดา
2/10
5
33639
เด็กชายพิบูลย์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ถาวร
2/10
6
33641
เด็กชายรัชชานนท์ ฉิมใหญ่
2/10
7
33645
เด็กชายแสงชัย ทวีศิลป์
2/10
8
33647
เด็กชายอภิชาติ นามนวล
2/10
9
33664
เด็กหญิงอรวรา สวัสดิ์อุบล
2/10
10
32056
นางสาวกัญจนพร แซ่ตั่น
4/5
11
32077
นางสาวศุภิสรา สุทธวิพร
4/5
12
32080
นางสาวอนัญญา มาดูฤกษ์
4/5
13
34360
นายฐิตินันท์ รอดทิม
4/8
14
32055
นางสาวกชวรรณ ชื่นวิเศษ
4/8
15
32059
นางสาวฐิตาพร ใหมเสน
4/8
16
32079
นางสาวสุภัสสรา สังข์รอด
4/8
17
34367
นางสาวณัฐติกานต์ วัชรสินธุ
4/8
18
34369
นางสาวนิตยา มณีรัตน์
4/8
19
34371
นางสาวฟาริดา เผือกเนียม
4/8
20
34372
นางสาวอันนา อภิวัฒนพงศ์
4/8
21
34414
นางสาวณัฐติกา วัชรสินธุ
4/11
22
31487
นางสาวชัญญา ลายพัฒน์
5/4
23
31530
นางสาวกมลลักษณ์ ศรีแก้วกุล
5/4
24
33758
นางสาวเกศินี กาญจนวงศ์
5/4
25
31524
นายศุภกิจ กาญจนเพ็ญ
5/6
26
31613
นายศิขริณ จรัล
5/6
27
31511
นายณัฐพล อัมวงษ์
5/8
28
31709
นายณัฐพงศ์ ชูใจ
5/8
29
31715
นายวรรณวัฒน์ ศรีเมือง
5/10
30
33833
นายสหัสวรรษ ผ่องแผ้ว
5/10
31
31788
นายกิตติภณ จุลภักดิ์
5/11
32
33850
นายสุภิรัตน์ บุญสังข์
5/11
33
30833
นายกายสิทธิ์ พืชน์ไพบูลย์
6/2
34
30845
นายศุภณัฐ ช่างคิด
6/2
35
33186
นายบรรทัดศักย์ เพ็งรัตน์
6/2
36
33187
นายพรภวิษย์ แก้วสิทธิ์
6/2