โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมหมากกระดาน
ปีการศึกษา 1/2562
 
จำนวนทั้งหมด 21 คน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
นางสาวกัญจนพร แซ่ตั่น
5/5
2
นางสาวศุภิสรา สุทธวิพร
5/5
3
นางสาวอนัญญา มาดูฤกษ์
5/5
4
นางสาวนัญชยา เสาแก้ว
5/5
5
นางสาวภัคธีมา ทิมธรรม
5/5
6
นางสาวปริชมน นราวีรวุฒิ
5/5
7
นางสาวฐานิตา ปรีชา
5/5
8
นางสาวปิยธิดา วาทิน
5/5
9
นางสาวมนัสนันท์ พูลสมบัติ
5/5
10
นายธนโชติ จุ้ยสุข
5/8
11
นายรัชชานนท์ หิรัญรัตน์
5/8
12
นายชูเกียรติ จินตะเหวก
5/8
13
นางสาวกชวรรณ ชื่นวิเศษ
5/8
14
นางสาวฐิตาพร ใหมเสน
5/8
15
นางสาวสุภัสสรา สังข์รอด
5/8
16
นายวิทู เทพพิชัย
6/4
17
นายสรรค์ธกรณ์ วงศ์ศิริภา
6/4
18
นางสาวชัญญา ลายพัฒน์
6/4
19
นายระพี ไผ่เฉลิม
6/8
20
นายทรงสิจ สินนุรักษ์
6/11
21
นายสุภิรัตน์ บุญสังข์
6/11