โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมหมากกระดาน
ปีการศึกษา 1/2562
 
จำนวนทั้งหมด 22 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
32056
นางสาวกัญจนพร แซ่ตั่น
5/5
2
32077
นางสาวศุภิสรา สุทธวิพร
5/5
3
32080
นางสาวอนัญญา มาดูฤกษ์
5/5
4
32109
นางสาวนัญชยา เสาแก้ว
5/5
5
32114
นางสาวภัคธีมา ทิมธรรม
5/5
6
32160
นางสาวปริชมน นราวีรวุฒิ
5/5
7
32204
นางสาวฐานิตา ปรีชา
5/5
8
32211
นางสาวปิยธิดา วาทิน
5/5
9
32213
นางสาวมนัสนันท์ พูลสมบัติ
5/5
10
32330
นายธนโชติ จุ้ยสุข
5/8
11
32335
นายรัชชานนท์ หิรัญรัตน์
5/8
12
34359
นายชูเกียรติ จินตะเหวก
5/8
13
32055
นางสาวกชวรรณ ชื่นวิเศษ
5/8
14
32059
นางสาวฐิตาพร ใหมเสน
5/8
15
32079
นางสาวสุภัสสรา สังข์รอด
5/8
16
31757
นายวิทู เทพพิชัย
6/4
17
31757
นายวิทู เทพพิชัย
6/4
18
31759
นายสรรค์ธกรณ์ วงศ์ศิริภา
6/4
19
31487
นางสาวชัญญา ลายพัฒน์
6/4
20
31476
นายระพี ไผ่เฉลิม
6/8
21
31710
นายทรงสิจ สินนุรักษ์
6/11
22
33850
นายสุภิรัตน์ บุญสังข์
6/11