โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมท่องโลกกว้าง (สมัครที่ครูวรรณา)
ปีการศึกษา 1/2564
 
จำนวนทั้งหมด 35 คน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
เด็กชายกษิดิ์คณิน ไตรเดชา
1/2
2
เด็กชายจรุงศักดิ์​ อรัญญจารุ
1/7
3
เด็กชายพุทธางกูร แสงเวช
3/1
4
เด็กชายศิวัฒม์ ทิพย์พิมล
3/1
5
เด็กหญิงกานต์ธิดา มุ่งงาน
3/1
6
เด็กหญิงชมัยภรณ์ พัฒน์รักษ์
3/1
7
เด็กหญิงฑิฆัมพร นาคพิน
3/1
8
เด็กหญิงธมลวรรณ ชูศรี
3/1
9
เด็กหญิงนาถนริตา นุ่นชูผล
3/1
10
เด็กหญิงลภัสรดา หน่อทอง
3/1
11
เด็กหญิงวรรณษา ชัยรัตน์
3/1
12
เด็กชายปพนต์ฐวัฒน์ เทพเลื่อน
3/2
13
เด็กหญิงกษัตติญา ไกรนรา
3/2
14
เด็กหญิงกานต์สินี มีสวัสดิ์
3/2
15
เด็กหญิงขวัญพิชชา ทองเสริม
3/2
16
เด็กหญิงธนวรรณ ปลอดภัย
3/2
17
เด็กหญิงปิยฉัตร เหมทานนท์
3/2
18
เด็กหญิงโยษิตา บุญคง
3/2
19
เด็กหญิงฐานิตา ขนายน้อย
3/4
20
เด็กหญิงณัฐวลัญช์ เรืองทอง
3/4
21
เด็กหญิงธนัชชา เกื้อวงค์
3/4
22
เด็กหญิงบุณยาพร พัฒน์ชู
3/4
23
เด็กหญิงศศิมา เพ็ชรรอด
3/4
24
เด็กหญิงสุพิชญา เกตกินทะ
3/4
25
เด็กชายณัฎฐนันท์ ละออสุวรรณ
3/5
26
เด็กหญิงชุติมันต์ แสงมณี
3/5
27
เด็กหญิงชุติรัตน์ เทพแก้ว
3/5
28
เด็กหญิงณัฐพร ด้วงเชี่ยว
3/5
29
เด็กหญิงพิมพ์ชนก มีนะพงษ์
3/5
30
เด็กหญิงพิชามญชุ์ คงมะลวน
3/5
31
เด็กหญิงกัลย์สุดา ศรศุภราช
3/8
32
เด็กหญิงชยธร รักษาวงษ์
3/8
33
เด็กหญิงนันท์นภัส วิชัยดิษฐ์
3/8
34
เด็กหญิงชนันชิดา ตันติสัจจานุกูล
3/10
35
เด็กหญิงชนากานต์ เรืองปลอด
3/10