โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมSuduku
ปีการศึกษา 2/2561
 
จำนวนทั้งหมด 26 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
32252
นางสาวธีรตา สุวรรณ์
4/4
2
32100
นางสาวกชกาญจน์ แก่นแก้ว
4/5
3
34337
นางสาวพรรษมน แจ่มสกุล
4/5
4
34381
นางสาวจีรวรรณ พวงสุวรรณ
4/9
5
34390
นางสาวศุภวดี ดวงประเสริฐ
4/9
6
31449
นางสาวธีรนาฏ วัฒนพันธ์
5/4
7
31550
นางสาวสุรีวัลย์ มูสิกะ
5/4
8
33762
นางสาวภัครมัย พ้นภัย
5/4
9
31434
นางสาวกชพรรณ แซ่โค้ว
5/6
10
31435
นางสาวสุทัตตา แซ่อึ้ง
5/6
11
31437
นางสาวกัญญ์ภัสสร เพชรชำนาญ
5/6
12
31456
นางสาวภคมนต์ เดชาพร
5/6
13
31457
นางสาวภัทรมน หมอปาน
5/6
14
31459
นางสาวศิรินาถ ศรีภุมมา
5/6
15
31736
นางสาวปัณฑารีย์ คงจร
5/6
16
31438
นางสาวกิตติยา ไตรภรณ์
5/8
17
31444
นางสาวณัฐธิชา เชาวฤทธิ์
5/8
18
31448
นางสาวธาวินี สิมารักษ์
5/8
19
31451
นางสาวนิศาชล แซ่โง้ว
5/8
20
30115
นายณัฐวุฒิ การอรชัย
6/7
21
31148
นายภาณุพงศ์ ทองมาก
6/8
22
30989
นางสาวเมธาพร ทองคำเสน
6/8
23
31063
นางสาวกรกช ก๊วยประเสริฐ
6/8
24
31178
นางสาวอินทิรา ฤกษ์ยาม
6/8
25
33126
นางสาวพรพิชชา ชัญจุกรณ์
6/8
26
33127
นางสาวพิมพ์ปวีณ์ ยุทธวรวิทย์
6/8