โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมSudoku (ม.ปลาย)
ปีการศึกษา 1/2564
 
จำนวนทั้งหมด 30 คน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
นางสาวพุฒินาถ มาสังข์
4/12
2
นายนัทวิชญ์ ทิศพ่วน
5/1
3
นางสาววัลย์ลิกา ปฐมาขจรพงศ์
5/1
4
นายพุฒิพงศ์ ยอดดนตรี
5/7
5
นายรัชชานนท์ ฉิมใหญ่
5/7
6
นายธีระวุฒิ พงษ์ไทย
6/5
7
นางสาวปวริศา ชูลีธรรม
6/5
8
นางสาวณิวัฒนา ศิริวัง
6/5
9
นางสาวอาทิตตยา ลิ้มสุวรรณ
6/5
10
นางสาวพัชรดา นิลทองสกุล
6/7
11
นางสาวสุวัจนี หงศ์พันธ์กุล
6/7
12
นางสาวณฐพร สุริยัน
6/7
13
นางสาวณัฐธิดา สุริยะ
6/7
14
นางสาวลักษิกา แย้มยินดี
6/7
15
นางสาวดาราวดี ศรีฟ้า
6/7
16
นางสาวไอรญา เวชการ
6/7
17
นางสาวกวิสรา ขวัญชื่น
6/7
18
นายกรกฤต นาคกุล
6/8
19
นางสาวมัญชุพร จันทร์แก้ว
6/8
20
นางสาวรุ่งไพลิน เพชรคงทอง
6/8
21
นางสาวยวิษฐา โอพั่ง
6/8
22
นางสาวฐิตินันท์ ศักดา
6/8
23
นางสาวสุดถนอม รักมาศ
6/8
24
นางสาวธนวรรณ รื่นหอม
6/8
25
นางสาวกัญญานัฐ ขนอม
6/8
26
นางสาวจุฑาทิพย์ เพชรโสม
6/8
27
นางสาวชลิตา นุ้ยเมือง
6/8
28
นางสาวอภิญญา สิทธิศรี
6/8
29
นายปุณณรัตน์ เฉียบแหลม
6/9
30
นายสิริวิชญ์ ทองอ่อน
6/10