โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมSuduku
ปีการศึกษา 1/2562
 
จำนวนทั้งหมด 23 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
35006
นางสาวกมลชนก เที่ยงน่วม
4/3
2
35011
นางสาวเปมิกา แสงมณี
4/3
3
32032
นางสาวสุธาสินี ทองเรือง
5/4
4
32062
นางสาวธนันท์ชนก กลางรักษ์
5/4
5
32105
นางสาวขวัญจิรา ทองรัตน์
5/4
6
32252
นางสาวธีรตา สุวรรณ์
5/4
7
34328
นางสาวกนกกร ทองเกิด
5/4
8
34330
นางสาวปุญญิศา มากคงแก้ว
5/4
9
34333
นางสาวสกุลรัตน์ ทองมีขวัญ
5/4
10
31387
นายสิรวิชญ์ แซ่เล้า
6/6
11
31524
นายศุภกิจ กาญจนเพ็ญ
6/6
12
31613
นายศิขริณ จรัล
6/6
13
31434
นางสาวกชพรรณ แซ่โค้ว
6/6
14
31435
นางสาวสุทัตตา แซ่อึ้ง
6/6
15
31437
นางสาวกัญญ์ภัสสร เพชรชำนาญ
6/6
16
31456
นางสาวภคมนต์ เดชาพร
6/6
17
31457
นางสาวภัทรมน หมอปาน
6/6
18
31459
นางสาวศิรินาถ ศรีภุมมา
6/6
19
31686
นางสาวกุษมา วีรดิษฐกิจ
6/6
20
31736
นางสาวปัณฑารีย์ คงจร
6/6
21
31422
นายทักษินัย สมณะ
6/7
22
31480
นายศุภกร กาญจนะ
6/7
23
31684
นายสัณหณัฐ สงวนราษฎร์
6/7