โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมคิดเลขเร็ว
ปีการศึกษา 2/2561
 
จำนวนทั้งหมด 8 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
34144
เด็กหญิงมัชชาวีร์ สมฤดี
1/7
2
34148
เด็กหญิงวริศรา ขันแข็ง
1/7
3
33648
เด็กหญิงณัฎฐนิช วรรณโชติ
2/10
4
33649
เด็กหญิงณัฏฐนิชา ฉิมเรือง
2/10
5
33651
เด็กหญิงณิชารีย์ แย้มยินดี
2/10
6
33652
เด็กหญิงธัญญากร แซ่เตื้อง
2/10
7
33657
เด็กหญิงปุณณภา ทิพย์เดช
2/10
8
33662
เด็กหญิงภัททิยา กาละสีรัมย์
2/10