โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมCrunching Number
ปีการศึกษา 1/2564
 
จำนวนทั้งหมด 22 คน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
เด็กหญิงศิริทิพย์ประภา เกตุแก้ว
1/1
2
เด็กชายชยังกูร หนูสุวรรณ
1/2
3
เด็กหญิงธัญลักษณ์ บุญทิพย์
1/2
4
เด็กหญิงณัฐนรี อินทร์แก้ว
1/4
5
เด็กชายดุลยวัต พัฒนะ
1/6
6
เด็กชายธรรมจักร กรายแก้ว
1/11
7
เด็กหญิงกรัณฑรัตน์ นามสน
2/2
8
เด็กหญิงชนาธิป ภิรมย์
2/2
9
เด็กหญิงพานแก้ว โพนพันนา
2/2
10
เด็กชายธนเดช เดชนะ
2/3
11
เด็กชายชนภณ ชนะคช
2/11
12
เด็กหญิงชมพูเนกข์ สุขสวัสดิ์
3/2
13
เด็กชายสุกฤษฎิ์ ผาดแผ้ว
3/11
14
นางสาวจิรัชญา ดามุก
4/8
15
นายชยุตม์ ศรีวิชยางกูร
4/9
16
นายอนาวิน ศรีสุข
4/9
17
นายศุภณัฐ ภักดีพรหม
6/4
18
นางสาววทันยา เพชรวิเชียร
6/7
19
นางสาวเขมจิรา อนุสนธิ์ดิสัย
6/7
20
นางสาวสิริลักษณ์ โยธกุลสิริ
6/10
21
นางสาวมุทิตา จีนไทย
6/13
22
นางสาวพิมลพรรณ สัมพันธรัตน์
6/13