โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมคิดเลขเร็ว
ปีการศึกษา 1/2562
 
จำนวนทั้งหมด 8 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
33042
นางสาวคณัสนันท์ ไข่บุญนาค
4/6
2
33043
นางสาวจิณณพัต ศิริกุลพิทักษ์
4/6
3
33061
นางสาววทันยา เพชรวิเชียร
4/7
4
33876
นางสาวเขมจิรา อนุสนธิ์ดิสัย
4/7
5
33063
นางสาวสิริลักษณ์ โยธกุลสิริ
4/10
6
32227
นายโตยธร วู้ประเสริฐ
5/5
7
31526
นายสัณหณัฐ สุวรรณมณี
6/6
8
31633
นางสาวรวรรณดา น้อยสันโดด
6/6