โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมA Math
ปีการศึกษา 2/2561
 
จำนวนทั้งหมด 36 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
34128
เด็กชายสิทธิศักดิ์ ราชฉวาง
1/7
2
34130
เด็กชายอนุภัทร ปานบำรุง
1/7
3
32433
นางสาวทิฆัมพร ทัศนเรณู
4/9
4
32444
นางสาวสมิตา หนูปลื้ม
4/9
5
34378
นางสาวกิตติมา อุปริสัจกุล
4/9
6
34380
นางสาวจันทร์ตราพร สุขโสม
4/9
7
34385
นางสาวปวริศา สุนธารักษ์
4/9
8
34386
นางสาวปิ่นตะวัน ศรีสมัย
4/9
9
34387
นางสาวพานทองแก้ว สุวรรณรัตน์
4/9
10
34388
นางสาวพิมพ์ลภัส สมทิพย์
4/9
11
31676
นายจิรานุวัฒน์ เฉียบแหลม
5/4
12
33756
นายภูมี รัตนพันธ์
5/4
13
33131
นายยอดชาย ทองอ่อน
6/7
14
31174
นางสาววิชญาพร บุตรมาตา
6/7
15
33134
นางสาวกัญญ์วรา คล้ายพิกุล
6/7
16
33135
นางสาวจันทร์จิรา จันทร์พรึก
6/7
17
33146
นางสาวอารียา บุญสิน
6/7
18
30985
นางสาวปิยวดี เกตุแก้ว
6/8
19
31039
นางสาวรุจาพร มีวงศ์
6/8
20
31206
นางสาวกัญญ์วรา ดำนุ่น
6/8
21
31207
นางสาวกัญญาวีร์ อินทร์เอียด
6/8
22
31212
นางสาวณัฐณิชา ปทุมรัตนโรจน์
6/8
23
31216
นางสาวพรณิชา ทองชนะ
6/8
24
31218
นางสาวเพชรลดา เกตุวิเชียร
6/8
25
31219
นางสาวภคพร วัลลภานุรัตน์
6/8
26
31220
นางสาววิชญา จันทร์สงค์
6/8
27
30780
นางสาวกัลยา พริกนุ่น
6/12
28
30783
นางสาวจุฑามาศ พริ้มขจีพงศ์
6/12
29
30815
นางสาวกาญรดา เกื้อสกุล
6/12
30
30832
นางสาวไอยดา ตันติพงศ์
6/12
31
31169
นางสาวพิชามญชุ์ พลรักษา
6/12
32
31177
นางสาวสุวรรณี อินทปัน
6/12
33
31209
นางสาวจิณัฐตา เกิดสุวรรณ
6/12
34
31213
นางสาวธนภรณ์ สัตนันท์
6/12
35
31222
นางสาวสุวัจนีย์ ช่วยศรีสวัสดิ์
6/12
36
33076
นางสาวภาวินี ตั้งเต็มเกียรติ
6/12