โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมA Math
ปีการศึกษา 1/2564
 
จำนวนทั้งหมด 37 คน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
เด็กชายยศังกร ศรีชัยนาท
1/1
2
เด็กชายวีรภัทร แซ่ลิ้ม
1/1
3
เด็กหญิงชญานิศ พรหมประดิษฐ์
1/1
4
เด็กหญิงณฐรดี ร่มโพธิ์ทอง
1/2
5
เด็กหญิงธัญชญานันท์ คงวารินทร์
1/2
6
เด็กชายคุณานนต์ จงประเสริฐ
1/4
7
เด็กชายศุภวิชญ์ จันทรักษ์
1/7
8
เด็กชายฐปนวัฒน์ ศรีพิลาศ
1/8
9
เด็กชายภูมิไผท กุญชรศิริมงคล
1/9
10
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ชื่นลดารมย์
1/12
11
เด็กหญิงศุภพิชญ์ บัวเพชร
1/12
12
เด็กชายชนานนท์ นาคมิตร
2/7
13
เด็กหญิงฉัตรลดา ตันสูงเนิน
3/2
14
เด็กหญิงปานสิริ ตัน
3/2
15
เด็กชายกิตตินันท์ ลอยใหม่
3/7
16
เด็กชายธนสันต์ ธรรมณรงค์
3/7
17
เด็กชายพชร สุพันทวี
3/7
18
เด็กชายศุภณัฐ แก้วไทย
3/7
19
เด็กชายสิทธิศักดิ์ จันทร์เกิด
3/7
20
เด็กหญิงปรียาภรณ์ ธัญพิทักษ์ตระกูล
3/7
21
เด็กหญิงอุษมา เหมทานนท์
3/7
22
เด็กหญิงชนกชนม์ รัตนเดชากร
3/9
23
เด็กชายนิรวิทย์ ภาสภิรมย์
3/10
24
เด็กชายปวริศร์ มาตกลาง
3/10
25
เด็กชายปุณยวีร์ พัฒนประดิษฐ์
3/10
26
เด็กชายศาสตรพล สุขเตี้ยม
3/10
27
นายพงศทัศน์ จิตราภิรมย์
4/11
28
นายจักรพงศ์ ช่วยซ้าย
4/12
29
นางสาวนันท์ชพร พรมทัน
5/6
30
นางสาวปุญญิศานันท์ สังข์ไขย์
5/6
31
นางสาวสิริมา สาระคง
5/6
32
นางสาวสุชาวดี เสือดาว
5/7
33
นางสาวชลทิตา ชูแก้ว
5/7
34
นางสาวนเมติ วงศ์กองแก้ว
5/7
35
นางสาวนิชาภา ศรียาภัย
5/7
36
นางสาวไหมแก้ว โสกันทัต
5/7
37
นางสาวรัตนากร ถุงทอง
5/12