โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมA Math
ปีการศึกษา 1/2562
 
จำนวนทั้งหมด 40 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
34573
เด็กชายกิตตินันท์ ลอยใหม่
1/7
2
34574
เด็กชายจักรชัย ทับยัง
1/7
3
34582
เด็กชายภูเบศ เมฆใหม่
1/7
4
34584
เด็กชายศุภณัฐ แก้วไทย
1/7
5
34599
เด็กหญิงปรียาภรณ์ ธัญพิทักษ์ตระกูล
1/7
6
34600
เด็กหญิงปุญญิศา วังบุญคง
1/7
7
34542
เด็กชายธนกฤต แซ่อุ้ย
1/8
8
34562
เด็กหญิงบัณฑิตา นาคบุญช่วย
1/8
9
32768
นางสาวจิตราภา ชนะพล
4/4
10
32776
นางสาวปุญญิสา กำลังการ
4/4
11
33058
นางสาวภริตพร นามบุญโชติ
4/5
12
32704
นางสาวชุตินันท์ คำแก้ว
4/6
13
32714
นางสาววิญาสินี แก้วสุขสี
4/6
14
32715
นางสาวศศิธร พริ้งวัฒนาสกุล
4/6
15
33052
นางสาวนรวรรณ เลี่ยนศิริ
4/6
16
35031
นางสาวณิชาภัทร เรืองศรี
4/6
17
35039
นางสาวเพ็ญศรี วันเครือ
4/6
18
33045
นางสาวชนิษฐา โชติสิงห์
4/7
19
33047
นางสาวฐิตาภา เกศดายุรัตน์
4/7
20
33053
นางสาวปภาดา คำแก้ว
4/7
21
33060
นางสาวมณฑิตา เกลี้ยงกลม
4/7
22
34983
นางสาวรัตนา ทองคลอด
4/7
23
33034
นายวสุวัฒน์ ชัยพัฒน์
4/8
24
34948
นางสาวจุฑาทิพย์ เพชรโสม
4/8
25
34949
นางสาวชลิตา นุ้ยเมือง
4/8
26
34950
นางสาวรักษิณา สืบศักดิ์
4/8
27
35013
นางสาวพัฒน์นรี ติ่งนางรอง
4/8
28
32682
นางสาวสุภัททา บุญคล่อง
4/10
29
34919
นางสาวกานต์นัดดา พลลือ
4/10
30
34922
นางสาวนัทรีน นิกาหลี
4/10
31
32705
นางสาวญาดา พริกคง
4/11
32
32718
นางสาวอมลณัฐ คงสมจิตต์
4/11
33
32647
นางสาวสิรภัทร จิตต์ธรรม
4/12
34
32709
นางสาวณิชากร พรหมพงษ์
4/12
35
32720
นางสาวอัญยดา คเชนทองสุวรรณ์
4/12
36
32396
นางสาวเบญญาภา เฝือชัย
5/8
37
32403
นางสาวศิริยาภรณ์ สงวนชิด
5/8
38
32442
นางสาวรุ่งตวัน ห้วยห้อง
5/8
39
32445
นางสาวอุมาพร ชัยยศ
5/8
40
31676
นายจิรานุวัฒน์ เฉียบแหลม
6/4