โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมMath @ Art
ปีการศึกษา 2/2561
 
จำนวนทั้งหมด 8 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
33600
เด็กชายธนาคม ศรีชาย
2/9
2
33606
เด็กชายศิรวิทย์ ไสยสุคนธ์
2/9
3
33288
เด็กชายพลภัทร พลจร
2/10
4
33668
เด็กชายคุณากรณ์ ชัยชำนิ
2/11
5
33670
เด็กชายณัฐพงศ์ ป้อมปริยานนท์
2/11
6
33673
เด็กชายนนทพัทธ์ วัฒนะประดิษฐ
2/11
7
33681
เด็กชายรัฐนันท์ แพน้อย
2/11
8
33683
เด็กชายอติวิชญ์ ตันติพิสิทธิ์
2/11