โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมยุวบรรณารักษ์ (สมัครที่ คุณครูสโรชินี)
ปีการศึกษา 2/2561
 
จำนวนทั้งหมด 5 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
32118
นางสาวสถิตาภรณ์ ดำพริก
4/3
2
32127
นางสาวอัญชิสา ทวีพรไพบูลย์
4/3
3
34315
นางสาวศศิธร มิตรมานะ
4/3
4
34317
นางสาวสุดารัตน์ บุญคง
4/3
5
32095
นายสรณ์บุญยกร พริกแก้ว
4/5