โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมยุวบรรณารักษ์
ปีการศึกษา 1/2564
 
จำนวนทั้งหมด 25 คน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
เด็กชายศุภัช พัฒน์แช่ม
1/2
2
เด็กหญิงนันทัชพร ทองยวน
1/9
3
เด็กหญิงณ ภัศศิณี บุญอบ
2/1
4
เด็กหญิงสสิประภา ต้อยแก้ว
2/1
5
เด็กหญิงกุณฑิรา พืชผล
2/4
6
เด็กชายณชพัฒน์ รุ่งแสง
2/10
7
เด็กหญิงกัณกนิษฐ์ สิทธิพราหมณ์
2/10
8
เด็กหญิงกิ่งฟ้า แซ่ย่อง
2/10
9
เด็กหญิงมุกอันดา ชัยนาคิน
2/10
10
เด็กหญิงอรชิพร อินทร์สุทธิ์
2/10
11
เด็กหญิงชวิสา พัฒน์แช่ม
3/1
12
เด็กหญิงปิยฉัตร ทองร่วง
3/1
13
เด็กหญิงสโรชินี โยธกุลสิริ
3/1
14
เด็กหญิงสุประวีณ์ สมบัติ
3/1
15
เด็กหญิงชนกวนันท์ แสงอำไพ
3/2
16
เด็กหญิงชมพูเนกข์ กานุรักษ์
3/2
17
เด็กหญิงณัฏฐิณิชา อินทร์จันทร์
3/2
18
เด็กหญิงบัณฑิตา วงค์นิ่ม
3/2
19
เด็กหญิงพรรษกร พูลเพียบพร้อม
3/2
20
นางสาวมาเจตตา เจตน์จุฑารัตน์
6/2
21
นางสาวปัทมา สอนประสม
6/5
22
นางสาวชาลิสา เทพกำเนิด
6/5
23
นางสาวโยษิตา เถาว์เป็น
6/5
24
นางสาวกีรฏิยา ศักดา
6/9
25
นางสาวพิชญ์สินี​ วิวรรณ​
6/9