โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมยุวบรรณารักษ์ (สมัครที่ คุณครูสโรชินี)
ปีการศึกษา 1/2562
 
จำนวนทั้งหมด 6 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
32664
นางสาวกีรฏิยา ศักดา
4/9
2
32676
นางสาวพิชญ์สินี ริวรรณ
4/9
3
34966
นางสาวธัญวรัตม์ เกื้อด้วง
4/9
4
32127
นางสาวอัญชิสา ทวีพรไพบูลย์
5/3
5
34315
นางสาวศศิธร มิตรมานะ
5/3
6
34317
นางสาวสุดารัตน์ บุญคง
5/3