โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมนศท. ปี 1
ปีการศึกษา 2/2561
 
จำนวนทั้งหมด 136 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
32178
นายชาญณรงค์ สุขสกุล
4/1
2
33212
นายกฤติน พิชัย
4/1
3
34288
นายนิธิพัชร แสงขำ
4/1
4
34289
นายภูวรปรัชญ์ คงเปี่ยม
4/1
5
31991
นายกีรติ ศรีภิรมย์
4/2
6
32137
นายดุลยวัต ศรีสุข
4/2
7
32139
นายนันทพงศ์ จิตรเที่ยง
4/2
8
32235
นายเมธาพันธ์ ปรีชา
4/2
9
32273
นายพุฒิพงศ์ ทรรศนกุลพันธ์
4/2
10
32274
นายภัทรธร กมลภิวงศ์
4/2
11
32306
นายพิจักษณ์ พรหมทิพย์
4/2
12
32334
นายพีรวัส พิสิฐไพบูลย์
4/2
13
34296
นายอุกกฤษฏ์ ลือชัย
4/2
14
32005
นายสิทธิโชค ธรรมนาวาศ
4/3
15
32129
นายกฤติเดช คชานุรักษ์
4/3
16
32130
นายจีระชัย เพชรชัย
4/3
17
32141
นายภูริณัฐ เรืองเพชร
4/3
18
32175
นายจิรเมธ เทือใหม่
4/3
19
32183
นายธนชัย ทองเฝือ
4/3
20
32187
นายปฏิมากร ศรีบัวรอด
4/3
21
32197
นายวริทธิ์ ยะกะกุล
4/3
22
32228
นายธนธัช คงสีปาน
4/3
23
32232
นายนิธิวัฒน์ ชูแก้ว
4/3
24
32240
นายสิงหา กางโหลน
4/3
25
32375
นายชินภัทร์ จันทร์มณี
4/3
26
34307
นายกฤษฏิภพ จันทร์ชีระ
4/3
27
34308
นายกิตติ์ ชาญเชี่ยว
4/3
28
34309
นายพิจิก วิเศษศักดิ์
4/3
29
34310
นายภูมิพัฒน์ ภูมิประสิทธิ์
4/3
30
32126
นางสาวอรุชา สุขสวัสดิ์
4/3
31
34313
นางสาวพัชญาพร สมแสง
4/3
32
31992
นายจิรภัทร สุขศิริ
4/4
33
32006
นายอนลัส นวลจริง
4/4
34
32039
นายชาคริต ธิราชเกื้อกูล
4/4
35
32040
นายณรัช ชื่นมนัส
4/4
36
32041
นายดรัณภพ สมุทรเก่า
4/4
37
32042
นายธนกฤต ศรีสุวรรณ
4/4
38
32044
นายธนากิจ หวังศรีประเสริฐ
4/4
39
32131
นายเจษฎา พุทธชัย
4/4
40
32145
นายศาสตร์ สังขนฤบดี
4/4
41
32179
นายเชษฐา ทองจีน
4/4
42
32229
นายธัชนนท์ ขุนไชยรักษ์
4/4
43
32239
นายสิรภพ ฉิมยินดี
4/4
44
32269
นายธรรมชาติ อุดมทองสกุล
4/4
45
32486
นายกิตติพงษ์ จันทร์บ่อน้อย
4/4
46
34319
นายภัทรวุฒิ มะลิต้น
4/4
47
34321
นายเจษฎา พุทธชัย
4/4
48
34324
นายพลภัทร พนังแก้ว
4/4
49
34325
นายวาทณัฐ ไสยรินทร์
4/4
50
31996
นายธรณินทร์ ช่วยสงค์
4/5
51
32043
นายธนชัย เพ็งสกุล
4/5
52
32085
นายณัฐสรณ์ ไพรัชขันธ์วงศ์
4/5
53
32088
นายทศพร กรายแก้ว
4/5
54
32136
นายณรรฐพล เชื้อเอี่ยม
4/5
55
32222
นายกิตติภพ สุวรรณจันทร์
4/5
56
32423
นายอุดมศักดิ์ แก้วประเทศ
4/5
57
33213
นายวรณัฏฐ์ ขวัญแก้ว
4/5
58
34334
นายณัฐวุฒิ โปยิ้ม
4/5
59
32003
นายศุภกร ศรประสิทธิ์
4/6
60
32134
นายเชาวเรศ ภาษิตร์
4/6
61
32184
นายธิติวุฒิ พรหมนุช
4/6
62
32230
นายธิชานนท์ ขันโธ
4/6
63
32277
นายสุวภัทร แสงสุวรรณ
4/6
64
32275
นายวสุรัตน์ สมหมาย
4/6
65
33214
นายธัญเทพ โกมลเปริน
4/6
66
34342
นายพิชญ สวัสดี
4/6
67
34343
นายภูมิรัตน์ ทองเสมียน
4/6
68
32063
นางสาวธัญชนก เนตรน้อย
4/6
69
32143
นายวชิรวิชญ์ เหาตะวานิช
4/7
70
32268
นายณัฏฐากร บัวพา
4/7
71
32271
นายพงษ์พัฒน์ เพ็งสวัสดิ์
4/7
72
34351
นายสุวพิชญ์ บัวแก้ว
4/7
73
32167
นางสาววริษฐา สมใจ
4/7
74
32325
นางสาวสุชาดา แซ่บ่าง
4/7
75
32048
นายพงศ์ธร มารอด
4/8
76
32053
นายศรายุทธ ป้านนาค
4/8
77
32174
นายคทาวุฒิ สมรูป
4/8
78
32270
นายพงศ์ณภัทร คงบุญมี
4/8
79
32379
นายณัฐยศ เสี่ยงฉิน
4/8
80
34357
นายณภัทร ชิตวาห์
4/8
81
34358
นายกิตติธัช เหมทานนท์
4/8
82
34362
นายณัฐวัฒน์ เขตอนันต์
4/8
83
34363
นายธนกร ศักดิ์ดาวรรณ์
4/8
84
34364
นายนราวิชญ์ วิชัย
4/8
85
32045
นายธีรภัทร ดิษเจริญ
4/9
86
32299
นายธนรัชต์ ศรศรีแก้ว
4/9
87
32300
นายธารณ ธิติพูล
4/9
88
32305
นายพงศ์ภีระ ไกรสิทธิ์
4/9
89
32370
นายกันต์ ตั้งเริก
4/9
90
32411
นายณภัทร คงชาตรี
4/9
91
34373
นายชนกันต์ ชูคง
4/9
92
34377
นายเหนือ สันติวานิชกุล
4/9
93
32296
นายชนัต มณีชัย
4/10
94
32297
นายโชว์สกุล พึ่งชาติ
4/10
95
32333
นายพลกฤต ติกขนา
4/10
96
32337
นายศิรัสพล เสือพยัคฆ์
4/10
97
32380
นายธนกฤต เพชรแก้ว
4/10
98
34391
นายคมพจน์ เย็นมาก
4/10
99
34392
นายณัฐกิต ทองมณี
4/10
100
34393
นายณัฐดนัย รักษาวงศ์
4/10
101
34394
นายธัญธเนศ บุญร่ม
4/10
102
34395
นายภูมิพัฒน์ พรหมเมือง
4/10
103
34397
นายสิรวิชญ์ ฟุ้งสุคนธมาน
4/10
104
32272
นายพิมพ์ลภัส กัลกะ
4/11
105
32276
นายศุภณัฐ ภัทรวโรดม
4/11
106
32304
นายปัญสาห์ เจริญกุล
4/11
107
32326
นายจิตพล สุวรรณนิตย์
4/11
108
32331
นายธีร์ปกรณ์ บุญชัย
4/11
109
32332
นายปัณณธร สุวรรณมณี
4/11
110
32339
นายอนาวิล ภู่มณี
4/11
111
32366
นายกรวิชญ์ วรรณศรี
4/11
112
32372
นายคณพัฒน์ ภูมิสุข
4/11
113
32376
นายณพวิทย์ แมนเมือง
4/11
114
32415
นายธนภัทร สกุลบัญชาพร
4/11
115
32419
นายวโรดม หล่อธีรพงศ์
4/11
116
32421
นายศักดิ์นฤน ถนอมไทย
4/11
117
34411
นายศุภสัณห์ ลาภอุดมพันธ์
4/11
118
34412
นายรัชชานนท์ วุ้นศรี
4/11
119
32341
นายอรรถกร เกื้อสกุล
4/12
120
32371
นายไกรวิชญ์ มัฏฐารักษ์
4/12
121
32377
นายณัฐพงศ์ ชูทัพ
4/12
122
32378
นายณัฐภัทร ไชยสุภา
4/12
123
32383
นายอันดามัน พฤกษ์อุดม
4/12
124
32413
นายถิรวัฒน์ ทองเฝือ
4/12
125
32416
นายธิติวุฒิ โชติช่วง
4/12
126
34418
นายตะวัน แซ่ลิ้ง
4/12
127
34420
นายธีรนันต์ ไกรนุกูล
4/12
128
34422
นายปิยะจักษณ์ ชุมขุน
4/12
129
32374
นายจิราเดช จิตรากุล
4/13
130
32406
นายกฤษฏิ์วุธ เรืองสวัสดิ์
4/13
131
32407
นายกฤษณะ ไพเมือง
4/13
132
32409
นายการัณยภาส ณ วาโย
4/13
133
34425
นายณภัทร แซ่ตั้ง
4/13
134
34426
นายธีรรัตน์ จันทร์ภักดี
4/13
135
34427
นายพัชรพล ถ้ำจันทร์
4/13
136
34428
นายศุภวิชญ์ เพชรแดง
4/13