โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมนศท. ปี 1
ปีการศึกษา 1/2564
 
จำนวนทั้งหมด 135 คน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
นายภูริณัฐ พัฒนจร
4/1
2
นายจิรภัทร เกตุอำไพ
4/2
3
นายณัฐกิจ เรืองทอง
4/2
4
นายยุติวิชญ์ กองชาวนา
4/2
5
นายเอกณัฐ คงแก้ว
4/2
6
นางสาวจิดาภา ชื่นสระ
4/2
7
นายณัฐวุฒิ คงชล
4/3
8
นายนรภัทร บาททาไร
4/3
9
นายทรงยศ มิตรรัก
4/3
10
นายเปรม กลับสติ
4/3
11
นายยศภัทร ปิ่นนัย
4/3
12
นายสุรเชษฐ์ ศรีประวรรณ์
4/3
13
นายณัฐภูมิ แซ่ตั้ง
4/3
14
นายภชา รัตนเหมากุล
4/3
15
นายวรนน คาน
4/3
16
นายศิขวิชญ์ ขุนไชยรักษ์
4/3
17
นายสหรัฐ สาสุธรรม
4/3
18
นายรัชชานนท์ ศรีทองกุล
4/3
19
นายชยพล ทองมี
4/3
20
นายดุลยวัต สนธิจิต
4/3
21
นายทำเงิน สุปันตี
4/3
22
นางสาวสุชาวดี จำปากลาย
4/3
23
นางสาวอาภาวรรณ อ้นสุวรรณ
4/3
24
นายธีทัต นาคกุล
4/4
25
นายภูวดล ชูเพชร
4/4
26
นายณัฐภูมิ ระบำดี
4/4
27
นายณัฐวรรธน์ เจริญพร
4/4
28
นายกล้า พรหมเจือ
4/4
29
นายนภัทร ละออสุวรรณ
4/4
30
นายภูชยุตม์ เพ็งหีต
4/4
31
นายรชต โรยรอด
4/4
32
นายดนุสรณ์ โรจน์วิเชียรรัตน์
4/4
33
นายวงศธร วงศ์วิเชียร
4/4
34
นายกิตติธัช ลิ้มสุขสมบูรณ์
4/4
35
นายภูมิพัฒน์ กิจจ์ศิริสุนทร
4/4
36
นายอิทธิกร กันบังเกิด
4/4
37
นายชยุตม์ วัฒนะ
4/4
38
นายกฤษณะ โสภณ
4/4
39
นายวริศ ถิ่นเกาะยาว
4/4
40
นางสาวโศภิสรา พรหมอุบล
4/4
41
นายฉันทณัฏฐ์ คงผ่อง
4/5
42
นายเกียรติภูมิ นาคคง
4/5
43
นายพีระพัฒน์ สุขกำเนิด
4/5
44
นายเต็มพิสุทธิ์ สะอาดแก้ว
4/5
45
นายณฐพงศ์ รัตนซ้อน
4/5
46
นายณัฐชนนท์ เหมาะประมาณ
4/5
47
นายอุดมศักดิ์ ยศหมึก
4/5
48
นายจิรัสย์ จิตราภิรมย์
4/5
49
นายศิรวิชญ์ ชาติภิรมย์
4/5
50
นายอัครพล สอนมี
4/5
51
นายปณชนม์ คงธนโชคบวร
4/5
52
นายกฤติเดช นาทุ่งนุ้ย
4/5
53
นายจิรายุ นาคหลง
4/5
54
นายภูวภัท ขจรภัย
4/5
55
นายสราวุธ สุขสว่างโรจน์
4/5
56
นายอัฎศราวุฒ ทิพย์รัตน์
4/5
57
นายทวีวัฒน์ ชูสังข์
4/6
58
นายวชิรวิทย์ ทิพย์ชิต
4/6
59
นายนพัตธร ปานณรงค์
4/6
60
นายปี่พาทย์ วิรชัชติกุล
4/6
61
นายกษิเดช หนูนิล
4/6
62
นายรัชชานนท์ ตรีรินทร์
4/6
63
นายพงศ์ภัค คริสต์รักษา
4/6
64
นายพิชญุตม์ ชยันฐมพันธ์
4/6
65
นางสาวกัญญาณัฐ บุญรักษ์
4/6
66
นายฐิติกร กิมเกถนอม
4/7
67
นายธีรภัทร์ บริสุทธิพงศากุล
4/7
68
นายนนทกานต์ วงศ์คำพันธ์
4/7
69
นายปุณณภพ สัตยาคม
4/7
70
นายนิธิศ เชาวฤทธิ์
4/7
71
นายเกรียงไกร สถาพร
4/7
72
นายศตวรรษ สุนทรปิยะพันธ์
4/7
73
นายจิรายุ กว้องเส้ง
4/7
74
นายไทวกฤต อินทเอื้อ
4/7
75
นางสาวเจนจิรา บรรณสิทธิ์
4/7
76
นางสาวสุวรา เสริมษมา
4/7
77
นายธยศ ทับทิม
4/8
78
นายสุทธิชัย นามลา
4/8
79
นายวรปรัชญ์ ศกุนะสิงห์
4/8
80
นายดนุพร โต๊ะแอ
4/8
81
นายนวินเมธ แสงพรหมมินทร์
4/8
82
นายณัฐพล ทองพันธ์
4/8
83
นายกฤษณะ จโนพล
4/8
84
นายยศธพร ญาโน
4/8
85
นายอนุพงศ์ ไกรวงศ์
4/8
86
นางสาวนภสร พันธุ์ทองดี
4/8
87
นางสาวมินทร์ฑิรา โตพิทักษ์
4/8
88
นายรัฐภูมิ เศวตเวช
4/9
89
นายอนุภัทร ปานบำรุง
4/9
90
นายสุวิจักขณ์ พัฒนรักษ์
4/9
91
นายณฐนนท์ สาระเทพ
4/9
92
นายกฤศ ชนะประเสริฐ
4/9
93
นายกันต์กวี ภิญโญ
4/9
94
นายฐิรรัฐ ขวดทอง
4/10
95
นายชิษณุชา ปานซัง
4/10
96
นายนิธิภัทร บุญญานุพงศ์
4/10
97
นายอนุวัฒน์ อรรถสกุลชัย
4/10
98
นายรัชชานนท์ ถือแก้ว
4/10
99
นายนรวิชญ์ ชูสิทธิ์
4/10
100
นายภูวิสิษฎ์ วิเศษ
4/10
101
นายชนุดม คำปรีชา
4/10
102
นายเบญจ สุวรรณเนาว์
4/10
103
นายภฤศธร เพชรรักษ์
4/10
104
นายสรวิชญ์ พันธุ์ทอง
4/10
105
นายธนวัฒน์ ศรีสุนทร
4/11
106
นายสุทธิศักดิ์ ราชฉวาง
4/11
107
นายปรมินทร์ อินทร์นาค
4/11
108
นายจิรพัส คงอนุมัติ
4/11
109
นายธีรภัทร บุญศุภ
4/11
110
นายพชร อยู่แสง
4/11
111
นายกฤตินันท์ บัวทอง
4/11
112
นายนิติภูมิ สาโรชวงศ์
4/11
113
นายณัฐนนท์ ชัยสงคราม
4/11
114
นายธันวา เหล่าอุบล
4/11
115
นายเอกรินทร์ อินทร์ดำ
4/11
116
นางสาวตมิสา อุไรรัตน์
4/11
117
นางสาวติชิลา อุไรรัตน์
4/11
118
นายธนกฤต พวงทิพย์
4/12
119
นายสิทธิ​ศักดิ์​ ราช​ฉ​วาง​
4/12
120
นายแทนคุณ ขาวมะลิ
4/12
121
นายธีวสุ ตลึงจิตร
4/12
122
นายปัณณวัฒน์ แสงจันทร์
4/12
123
นายกฤษติน ศรีระวิ
4/12
124
นายภีมปวิช ชูมณี
4/12
125
นายณัฐกรณ์ หับหลัน
4/12
126
นายภรัณยู เทพนุ้ย
4/12
127
นางสาวมนัญชยา ปิลานนท์
4/12
128
นายณภัทร คำเนตร
4/13
129
นายพชร เเสงสุวรรณ
4/13
130
นายพงษ์​ชัยวัฒน์​ นักฟ้อน
4/13
131
นายกิตติณัฏฐ์ ทองเหลือ
4/13
132
นายนัทธพงศ์ โสมจันทร์
4/13
133
นายจิรายุ ธรรมธวัช
4/13
134
นายบุรัสกร ตั้งปอง
5/1
135
นายปัณณธร ดำรงวุฒิ
5/10