โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมนศท. ปี 1
ปีการศึกษา 1/2562
 
จำนวนทั้งหมด 135 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
32722
นายกิตตินันท์ วิบูลย์ชาติ
4/1
2
32724
นายธนกร ใจซื่อ
4/1
3
32730
นายวชิร ไพเราะ
4/1
4
32756
นายณัฐภัทร สุขห่อ
4/1
5
32757
นายนระบดี รอดพันธ์ชู
4/1
6
33030
นายพีรณัฐ พวงแก้ว
4/1
7
32779
นางสาวมุนินทร์ ทองนิตย์
4/1
8
32780
นางสาววรรณศร แก้ววัดปริง
4/1
9
32781
นางสาวศิรินันท์ วิทวัสไฟศาล
4/1
10
32927
นายกฤติน ศิริรัตน์ยาภรณ์
4/2
11
32974
นายกษิดิศ พรหมภักดี
4/2
12
32943
นายวัทธิกร ศรีทอง
4/2
13
35016
นายเชาว์วรรธน์ โบศรี
4/2
14
32906
นางสาวจิดาภา อินทรักษ์
4/2
15
32694
นายปุณยธร รัตนรัตน์
4/3
16
32786
นายจักรี พรหมเมฆ
4/3
17
32788
นายชยพล ณ ลำปาง
4/3
18
32790
นายณภัทร หิรัญเรือง
4/3
19
32799
นายวีระวัฒน์ สิงห์สวัสดิ์
4/3
20
32850
นายศราวุฒิ วงค์ศรีชา
4/3
21
32980
นายณัฐธินาพล พรหมทอง
4/3
22
32983
นายทัพพ์เทพ มากบุญ
4/3
23
32989
นายพรหมพชร พันธุ
4/3
24
35002
นายณัฐพงค์ หีตเพ็ง
4/3
25
35003
นายนภัสกร นพมาศ
4/3
26
35004
นายศุภชัย เกิดสังข์
4/3
27
32867
นางสาวปวันรัตน์ มาศพิทักษ์
4/3
28
35008
นางสาวชาลิสา ทรงหิรัญ
4/3
29
32698
นายรามเมศ รักเมือง
4/4
30
32700
นายศุภกร เดี่ยววานิช
4/4
31
32797
นายเมธาสิทธิ์ บุญแทน
4/4
32
32804
นายธนภัทร ชูจิตร
4/4
33
32840
นายพัชรพล จิ๋วพัฒนกุล
4/4
34
32841
นายพีรณัฐ บุตรพรม
4/4
35
34987
นายวีรภัทร เกิดแก้ว
4/4
36
32895
นายภูมิพัฒน์ ตาสาโรจน์
4/4
37
32928
นายชัยวัฒน์ การอรชัย
4/4
38
32942
นายวรัญญู จันทร์หนู
4/4
39
32985
นายธีรทัต เลขะฉัน
4/4
40
33026
นายนิพิฐพนธ์ ทองเผือก
4/4
41
33038
นายสฤษฎิ์ พันธุ์ทองดี
4/4
42
34988
นายสุรวุฒิ สุวรรณมณี
4/4
43
34989
นายณัฐวุฒิ นามวงษ์
4/4
44
34990
นายพงศพัศ เกตุสุวรรณ
4/4
45
34991
นายวรรณวยุทธ แซ่เลี้ยว
4/4
46
32689
นายชนาธิป โชติสิงห์
4/5
47
32695
นายพงษณัฐฐ์ มีสมบัติ
4/5
48
32725
นายธีรภัทร ก๋งหมึง
4/5
49
32852
นายศุภณัฐ แซ่ห่าน
4/5
50
32886
นายชนวีร์ อินทชาติ
4/5
51
32900
นายอานนท์ เขมะศรีสุวรรณ
4/5
52
32933
นายธนกร ยอดดนตรี
4/5
53
32934
นายนนท์ปวิธ โถวรุ่งเรือง
4/5
54
32936
นายนัทธพงศ์ สิริวรจรรยาดี
4/5
55
32945
นายสิทธิพร อร่ามเมฆ
4/5
56
33024
นายธนภัทร วรรณเต็ม
4/5
57
34972
นายกฤตนัย ดีดวง
4/5
58
34973
นายโชติตระการ ทองเกียรติ
4/5
59
35025
นายกามาล ศรีสะอาด
4/5
60
32686
นายกรวิชญ์ ยงกำลัง
4/6
61
32833
นายกฤตพร วิชัยดิษฐ์
4/6
62
32837
นายธัญยธรณ์ นามกร
4/6
63
33023
นายณัฐชนน รอดอินทร์
4/6
64
33036
นายวิศวะ ศรเกลี้ยง
4/6
65
34960
นายกองทัพฐ์ ศรีสวัสดิ์วัฒนา
4/6
66
34961
นายณัฐภัทร ส่งศรี
4/6
67
34965
นางสาวกัญญาวีร์ ทองมาก
4/6
68
35029
นางสาวณัฎฐธิดา หนูบุญ
4/6
69
32723
นายชญาวุช ทองเต็ม
4/7
70
32728
นายปวเรศ เตชะนุวัฒนพันธ์
4/7
71
32729
นายพงศ์พัทธ์ สุดใจใหม่
4/7
72
32844
นายภูริภัทร สมบัติทอง
4/7
73
32881
นายกิตติภพ ศิริกุลพิทักษ์
4/7
74
32882
นายโกเมน ศรีสวัสดิ์
4/7
75
32889
นายธรรมนาถ ไชยชนะ
4/7
76
32988
นายพรนรินทร์ ผลจันทร์
4/7
77
32992
นายภัคคภูมิ จินดาเดช
4/7
78
33035
นายวัชรสินธุ์ ถิ่นกาญจน์
4/7
79
32708
นางสาวณัฐริกา ขาวชูรักษ์
4/7
80
32712
นางสาวปิยะวรรณ พูลพล
4/7
81
34955
นางสาวกฤตติยากรณ์ แจ้งบุรี
4/7
82
32653
นายธนนันท์ ศรีธนสาร
4/8
83
32688
นายชนะชัย คินธร
4/8
84
32693
นายปุณณัตถ์ นาคทาย
4/8
85
32847
นายรพีวิชญ์ ทองว่าง
4/8
86
32944
นายวิชชรัศ แก้วสีนวล
4/8
87
32975
นายกิตติธัช ภูมิรินทร์
4/8
88
33025
นายธัญวิชญ์ อ่ำใหญ่
4/8
89
32902
นางสาวกนกภัทร สำคัญจิตต์
4/8
90
33018
นางสาวอรนลิน จินาสุ่น
4/8
91
32754
นายกฤตกร จิตต์กำแหง
4/9
92
32760
นายปุณณัตถ์ ทองพริ้ม
4/9
93
32691
นายธนพล อินทรวารี
4/9
94
33027
นายนิพิฐพนธ์ ศรีเมฆ
4/9
95
32759
นายปุณณรัตน์ เฉียบแหลม
4/9
96
34926
นายชลณภัทร ทองเหี่ยง
4/9
97
34927
นายณัฎฐกิตติ์ รักเขียว
4/9
98
34929
นายภูมิบดี นาคสงค์
4/9
99
32661
นายอนรรฆ อินทรักษ์
4/10
100
32761
นายสิริวิชญ์ ทองอ่อน
4/10
101
32763
นายสุเมธัส จันทร์ปาน
4/10
102
32699
นายวิณัฐพล บำรุง
4/10
103
32702
นายอภิวัฒน์ ศิลปวิสุทธิ์
4/10
104
34912
นายตุลธร จันทระ
4/10
105
32835
นายธนโชติ พุ่มนึก
4/10
106
33021
นายจุฑาวัฒน์ จุฑานนท์
4/10
107
34913
นายธนพล จุ้ยแสงคง
4/10
108
34914
นายนภนต์ นรังศิยา
4/10
109
34915
นายวิริทธิ์พล หนูคงคา
4/10
110
34916
นายอนพัช แก้วขำ
4/10
111
32620
นายรัชชินทร์ แก้วมหิทธิ์
4/11
112
32655
นายธรรมวิชญ์ ขุนศรี
4/11
113
32687
นายกฤษกร รัตนชัย
4/11
114
32696
นายพิสิฐกร สุนทรมัฏฐ์
4/11
115
33028
นายพลวัฒน์ ฉวีบุญยาศิลป์
4/11
116
33037
นายศุภกฤษ ไวยากรรณ์
4/11
117
34904
นายพงศกร กันภัย
4/11
118
34908
นางสาวพิตราภรณ์ ทองตะโก
4/11
119
32651
นายณภัทร ชูมณี
4/12
120
32659
นายรัชชานนท์ อนุภักดิ์
4/12
121
32660
นายวรากร ศรีทองคำ
4/12
122
32697
นายพีรณัฐ เกื้อสกุล
4/12
123
32701
นายอกัณห์ เกษเพชร
4/12
124
32994
นายสุธาสิน นิยมจิตร์
4/12
125
33022
นายชนกานต์ นาคเรือง
4/12
126
33033
นายมนาทัศน์ ขวัญแก้ว
4/12
127
34895
นายสรรเพชญ์ แพน้อย
4/12
128
32616
นายญาณวุฒิ กองมณี
4/13
129
32621
นายวิสุรัตน์ เกตุแก้ว
4/13
130
32650
นายคามิน ทองหล่อ
4/13
131
32690
นายฐิติวัตร ไวสินิทธ์ธรรม
4/13
132
33032
นายเพชรกล้า สำอางศรี
4/13
133
34891
นายกรณ์พงค์ ภัทรพงศ์ธนะชัย
4/13
134
34323
นายปวรุตม์ พลัดทองศรี
5/4
135
32095
นายสรณ์บุญยกร พริกแก้ว
5/5