โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมตามรอยอักษรไทย
ปีการศึกษา 2/2561
 
จำนวนทั้งหมด 25 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
32196
นายภูมิธรรม แซ่หลู่
4/3
2
31532
นางสาวกานต์ธิดา สุวรรณ์
5/3
3
31541
นางสาวปวริศา นันทเกษตร
5/3
4
31581
นางสาวธิดามาส สละ
5/3
5
31592
นางสาวแพรพิไล เรืองจันทร์
5/3
6
33749
นางสาวนัทธมน เกิดนิล
5/3
7
30906
นางสาวสุภาวรรณ ปลีสมุทร
6/1
8
30942
นางสาวภรภัทร ภัทรศักดิ์สกุล
6/1
9
30976
นางสาวณัฏฐณิชา เพชรรักษ์
6/1
10
31019
นางสาวกาญจนา บัวเพชร
6/1
11
31022
นางสาวเจนจิรา บุญเหลือ
6/1
12
31027
นางสาวธนาภรณ์ เพชรชู
6/1
13
31031
นางสาวเนตรชนก ภัทรกมลภรณ์
6/1
14
30810
นายภาณุพงศ์ พรหมเจียม
6/3
15
31967
นายธีรเจต ศรศุภราช
6/3
16
33181
นางสาวโชติรส เพชรเจริญ
6/3
17
33185
นางสาวสุจิภรณ์ เกษโกศล
6/3
18
30964
นายภัทรพล ชุมถาวร
6/4
19
30891
นางสาวชุติมณฑน์ ทิพย์สุวรรณ
6/4
20
30908
นางสาวอัญชิสา ตันติเจริญวิวัฒน์
6/4
21
31020
นางสาวจันทร์กะพ้อ พิณอภิรักษ์
6/4
22
31040
นางสาวเลอแก้ว สืบแก้ว
6/4
23
33173
นางสาวชุติพร จารุจารีต
6/4
24
33175
นางสาวณิชาภัทร อำไพ
6/4
25
33176
นางสาวพรหมพร รำเพยพัด
6/4