โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมMake up artist (สมัครที่ครูมนพร)
ปีการศึกษา 2/2561
 
จำนวนทั้งหมด 5 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
30943
นางสาวเมธาวี โพธิ์เพชร
6/3
2
30993
นางสาวศิศิรา เทพัฒนพงศ์
6/3
3
31128
นางสาวสโรชา สิงสาโร
6/3
4
31073
นางสาวทิตยา ตั่นจัด
6/5
5
31099
นางสาวกนกนภัส ทองเฉิดฉาย
6/10