รายชื่อสมาชิกชุมนุมอิสระ
ปีการศึกษา 1/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางจิณห์จุฑา อินทร์สุทธิ์
จำนวน 33 คน

 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
เด็กหญิงสุทธิดา พืชผล
2/5
 
2
เด็กชายธนวิชญ์ เหมือนสังข์
2/11
 
3
เด็กชายภูเบศ ครองราช
3/3
 
4
เด็กหญิงทวีติยา ศิลามาศ
3/3
 
5
เด็กหญิงกันยามาส บุญเกษม
3/7
 
6
เด็กชายอมฤต แสงวิรุณ
3/9
 
7
นายกษิเดช อรุณคง
4/1
 
8
นายกรรณ์ แย้มอิ่ม
4/3
 
9
นายณัฏฐกรณ์ ศิวะรุ่งประเสริฐ
4/3
 
10
นางสาวฐิติวรดา พันธวงศ์
4/3
 
11
นายเสริมศักดิ์ โอ่ทอง
5/1
 
12
นางสาวชลธิดา พงศ์ฉบับนภา
5/2
 
13
นายสุรเชษฐ์ บุญรอด
5/3
 
14
นายเจนชัย ไชยชำนิ
5/3
 
15
นายไรวินทร์ บุญเชนทร์
5/3
 
16
นายภูรินทร์ ศรีนุ่นวิเชียร
5/5
 
17
นายธนธรณ์ เขียวคง
5/5
 
18
นายอานนทํณัฏฐ์ สัตตรัตน์
5/5
 
19
นายราชวัลลภ เรืองงาม
5/7
 
20
นางสาวนัทธิดา คงทอง
5/8
 
21
นายชินะชัย กลิ่นหอม
5/9
 
22
นายพฤฒิพงศ์ ศรีพิทักษ์
5/9
 
23
นายรชต แถมใหม่
5/9
 
24
นางสาวสุธีกานต์ แผ้วชนะ
5/10
 
25
นายธนวัฒน์ สนธิช่วย
5/11
 
26
นายกฤตเมธ กลับเจริญ
5/11
 
27
นายวรรณวยุทธ แซ่เลี้ยว
6/4
 
28
นายกิตติธัช ภูมิรินทร์
6/8
 
29
นางสาวชญานิษฐ์ นุ้ยเส้ง
6/8
 
30
นางสาวนันท์นภัส ทองแป้น
6/8
 
31
นางสาวปภาวรินทร์ สาเรศ
6/8
 
32
นางสาวอรษา เพชรไฝ
6/8
 
33
นายสรรเพชญ์ แพน้อย
6/12
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี