รายชื่อสมาชิกชุมนุมดนตรีสากล
ปีการศึกษา 1/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางสาวทิพกฤษตา ฤทธิ์บุญ
นายสุรชัย ยวงทอง
จำนวน 63 คน

 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
เด็กหญิงธัญสิริ ชนะแก้ว
1/2
 
2
เด็กชายนรภัทร สัมพันธ์
1/3
 
3
เด็กหญิงมัลลิตา เมืองนิล
1/3
 
4
เด็กชายเขมฤทธิ์ โอฐคำ
1/4
 
5
เด็กชายภูริวัฒน์ แก้วพิชัย
1/4
 
6
เด็กชายรัฐศาสตร์ บุญเกื้อ
1/4
 
7
เด็กหญิงปานไพลิน ปิติสุข
1/6
 
8
เด็กชายสัจจานนท์ ยิ้มประเสริฐ
1/7
 
9
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เสถียรอินทร์
1/8
 
10
เด็กหญิงศิริวรา ไกรวงศ์
1/9
 
11
เด็กหญิงศวิตา หมื่นศรี
1/9
 
12
เด็กชายศุภกฤต เหล่าภัทรเกษม
1/11
 
13
เด็กหญิงสุทธิกานต์ ลิ้มสุขสมบูรณ์
1/11
 
14
เด็กชายชิษณุพงศ์ แร่ทอง
1/12
 
15
เด็กชายพีระพัฒน์ ไหมทอง
2/1
 
16
เด็กชายภูรินท์ จันทร์เรือง
2/3
 
17
เด็กหญิงกริชฎานาถ จิตเมตไตร
2/3
 
18
เด็กหญิงชาลิสา ห้วยนุ้ย
2/3
 
19
เด็กหญิงอารียา สองเมือง
2/3
 
20
เด็กหญิงปิยะพา อำไพเพชร
2/4
 
21
เด็กชายพสิษฐ์ จรีวรรณเพชร
2/5
 
22
เด็กชายนราธิป กล่อมเกลี้ยง
2/6
 
23
เด็กหญิงกัลยารัตน์ ปั้นพิพัฒน์
2/6
 
24
เด็กชายอัครัช สว่างวงค์
2/7
 
25
เด็กหญิงนภสร สุราษฎร์
2/7
 
26
เด็กชายชัชพิมุข มากจริง
3/3
 
27
เด็กชายธีรภัทร บุญช่วย
3/3
 
28
เด็กชายวีรภัทร บุญมี
3/3
 
29
เด็กหญิงปุญญิศา แพชนะ
3/3
 
30
เด็กชายฐิตินันท์ เพ็ชรวิจิตร
3/4
 
31
เด็กชายสุรัช ใจแน่
3/4
 
32
เด็กชายอภิสิทธิ์ เพ็ชรขุ้ม
3/4
 
33
เด็กหญิงเกสรา เมืองแมน
3/4
 
34
เด็กหญิงพิชยา ศรีทอง
3/4
 
35
เด็กหญิงวราพร นุ่นแก้ว
3/4
 
36
เด็กหญิงศรัญญา ปรีชาวาด
3/4
 
37
เด็กหญิงศราวดี ศรพิชัย
3/4
 
38
เด็กหญิงอมรรัตน์ อินลา
3/4
 
39
เด็กชายจิรภัทร สุวรรณบุตร
3/6
 
40
เด็กชายณฐนนท์ ศรีโชติ
3/6
 
41
เด็กชายณัชพล อินทองช่วย
3/6
 
42
เด็กชายธนกฤต เชียรเลิศ
3/6
 
43
เด็กชายภูภูมิ ชูช่วยสุวรรณ
3/6
 
44
เด็กชายภูริพงษ์ ชุมทอง
3/6
 
45
นางสาวสุภาพร วุฒิศักดิ์
4/1
 
46
นางสาวนฤมล นิพิฐสกุล
4/5
 
47
นายปีติภัทร ศรีโชติ
5/4
 
48
นางสาววรรณภา รัตนทองดี
5/5
 
49
นางสาวธิยาดา ชูเเก้ว
5/5
 
50
นางสาวมริษฎา วิทิพย์รอด
5/5
 
51
นางสาวฐิติชญา สัมพัชนี
5/5
 
52
นางสาวบัณฑิตา ฤทธิวงศ์
5/5
 
53
นางสาวพัชราภา ลอยเลื่อน
5/5
 
54
นางสาวอุรริษา บาลทิพย์
5/8
 
55
นายกิตติศักดิ์ รักกะเปา
6/2
 
56
นายกิรติกรณ์ แก้วตาทิพย์
6/2
 
57
นายฐิติกันต์ กัญจน์รัชฐาน์
6/2
 
58
นายธีระศักดิ์ หนูทอง
6/2
 
59
นางสาวณัฐณิชา ไทยทองนุ่ม
6/8
 
60
นางสาวเทียนทิพย์ ดิลกรัตนพิจิรตร
6/8
 
61
นางสาวศุทธิณี รัตนโชติ
6/8
 
62
นางสาวสโรชา ขนานแก้ว
6/8
 
63
นางสาวกันต์ฤทัย ทองทิพย์
6/10
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี