รายชื่อสมาชิกชุมนุมชุมนุมวิชาการสังคม ม.5/13
ปีการศึกษา 1/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางชาครีย์พัฒน์ ศักรางกูร
จำนวน 30 คน

 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
นายกฤษฎิ์ฉันทัช พันธุ์วิทยากูล
5/13
 
2
นายณฐกร สิกขวัฒน์
5/13
 
3
นายณัชธนกฤต ตันธนกุล
5/13
 
4
นายธนาคม ศรีชาย
5/13
 
5
นายภูมิพัฒน์ ชูตานนท์
5/13
 
6
นายรัฐศาสตร์ นนทศักดิ์
5/13
 
7
นายวริทธิ์ จันทร์นวล
5/13
 
8
นายธีรพล นาคประดิษฐ์
5/13
 
9
นายศิรวิทย์ ไสยสุคนธ์
5/13
 
10
นายภวัต เพ็งมรดก
5/13
 
11
นายภัค อมราวชิรากุล
5/13
 
12
นางสาวชนากานต์ ศรีบัวทอง
5/13
 
13
นางสาวกฤตพร จารุจารีต
5/13
 
14
นางสาวนันท์นภัส ดำล้วน
5/13
 
15
นางสาวณัฐกาญจ์ เพชรชู
5/13
 
16
นางสาวกรวรรณ ทองด้วง
5/13
 
17
นางสาวณัชชา จุ้ยเริก
5/13
 
18
นางสาวณัฐรัตน์ หนูเกตุ
5/13
 
19
นางสาวธัญวรัตม์ จันทร์สว่าง
5/13
 
20
นางสาวบุณยนุช ลั่วสกุล
5/13
 
21
นางสาวประภาดา ลิกขไชย
5/13
 
22
นางสาวพรธิมา ผ่องแผ้ว
5/13
 
23
นางสาวมนัสนันท์ ด่านอนุพันธ์
5/13
 
24
นางสาวโรสยา เข็มขาว
5/13
 
25
นางสาวนภสร เทียมทัน
5/13
 
26
นางสาวบัณฑิตา พันธ์เพชรกุล
5/13
 
27
นางสาวอารีรัตน์ รอดเจริญ
5/13
 
28
นางสาวยมลภัทร ชุมสุข
5/13
 
29
นางสาวนิตย์รดี รักษาวงศ์
5/13
 
30
นางสาวนริศรา พึ่งชาติ
5/13
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี