รายชื่อสมาชิกชุมนุมชุมนุมวิชาการ ม.4/13
ปีการศึกษา 1/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นายอติโรจน์ ปพัฒน์เปรมสิริ
จำนวน 24 คน

 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
นายเดชาธร ศิลาดี
4/13
 
2
นายณัชพล เจริญวัย
4/13
 
3
นายจารุกฤต เมืองเเก้ว
4/13
 
4
นายวีระโชติ วงษ์เเก้ว
4/13
 
5
นายสุวิจักขณ์ ภู่ภักดีพันธ์
4/13
 
6
นางสาวอธิชา สุราษฎร์
4/13
 
7
นางสาวจิรัชญา ชามโสม
4/13
 
8
นางสาวภัทรธิดา โพธิ์กลาง
4/13
 
9
นางสาวปภาวี สมอินทร์
4/13
 
10
นางสาวสาริศา เด็กหลี
4/13
 
11
นางสาวยมล​ภัทร พืชผล
4/13
 
12
นางสาวสุธาทิพย์ มงกุฎทอง
4/13
 
13
นางสาวกัญญาภัค ชาสวัสดิ์
4/13
 
14
นางสาวนรกมล วิชัยดิษฐ์
4/13
 
15
นางสาวนัทธมน โภคภิรมย์
4/13
 
16
นางสาวพิริยาภรณ์ ประตูใหญ่
4/13
 
17
นางสาววรฤทัย ชำนาญแทน
4/13
 
18
นางสาวชุติมณฑน์ อ่อนทอง
4/13
 
19
นางสาวทิวาพร ชูชีพ
4/13
 
20
นางสาวนภสร ทองประดับ
4/13
 
21
นางสาวชนิษฐา ไทยฤทธิ์
4/13
 
22
นางสาวธนิสร สิทธิสมบูรณ์
4/13
 
23
นางสาวพรปวีณ์ เผือกสวัสดิ์
4/13
 
24
นางสาวอนงค์ภัทร์ ภัทรนรางกูร
4/13
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี