รายชื่อสมาชิกชุมนุมเศรษฐกิจพอเพียง
ปีการศึกษา 1/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางอาลิษา ขุนพลช่วย
จำนวน 31 คน

 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
นางสาวปริฉัตร วัฒนฉลาดกุล
4/2
 
2
นางสาวกมลวรรณ สุวรรณนุรักษ์
4/2
 
3
นางสาวนวกมล มีเดช
4/4
 
4
นางสาวอชิรญา จิตต์ณรงค์
4/4
 
5
นางสาวนันท์นภัส ธนะภาส
4/5
 
6
นางสาววันรพี วัชรสินธุ์
4/6
 
7
นางสาวณัฏฐะธิดา เจนนพกาญจน์
4/7
 
8
นายวงศกร เกื้อหนุน
5/3
 
9
นายสุพจน์ พัฒน์เวช
5/4
 
10
นายฐิติพงศ์ เมืองนิล
5/4
 
11
นายอธิภัทร ทองทิพย์
5/5
 
12
นางสาวพิมพ์ชนก แก้วมา
5/5
 
13
นางสาวมณัสวี รจนา
5/6
 
14
นางสาวนภัสสร พุฒทอง
6/2
 
15
นางสาวณัฐณิชา ขาวมี
6/2
 
16
นายณัฐวุฒิ สุดห่วง
6/3
 
17
นายวีระวัฒน์ สิงห์สวัสดิ์
6/3
 
18
นายสรยุทธ ช่วยสุข
6/3
 
19
นายธนทัต หนูยศ
6/3
 
20
นายพิพัฒน์ภูมิ ขุนทิพย์กรรณ
6/3
 
21
นางสาวเกล้าอุษา กาฬวัจนะ
6/3
 
22
นางสาวชนัญชิดา โฉมขวัญ
6/3
 
23
นางสาวภัทรวรินทร์ ไหลวารินทร์
6/3
 
24
นางสาวกมลชนก เที่ยงน่วม
6/3
 
25
นางสาวชาลิสา ทรงหิรัญ
6/3
 
26
นางสาวเปมิกา แสงมณี
6/3
 
27
นางสาวอันติกา ห้าวหาญ
6/3
 
28
นางสาวณัฐณิชา ช่วยศรี
6/3
 
29
นางสาวรุ่งอรุณ จันทร์อยู่
6/3
 
30
นายภูวเนศวร์ บุญเลิศ
6/7
 
31
นายธนกฤต ธนูศิลป์
6/7
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี